Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα: Εγκριση διεξαγωγής από το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα: Εγκριση, από το ΥΠΑΙΘ, διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας για την καταγραφή και μελέτη των ψυχομετρικών εργαλείων για την σχολική ηλικία, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα

Με το υπ. αριθμ. 37994/Δ3/02-04-2021 έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ ενέκρινε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας με θέμα “Καταγραφή και μελέτη των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα ΚΕΣΥ στην Ελλάδα για την σχολική ηλικία (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση“.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της κας Χριστίνας Ρούση, επίκουρης καθηγήτριας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπός της έρευνας είναι

η καταγραφή, η οργάνωση και η παρουσίαση των διαθέσιμων ψυχομετρικών εργαλείων στο πεδίο της αξιολόγησης και της διάγνωσης των μαθητών/-τριών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, που χρησιμοποιούνται από κάθε διεπιστημονική ομάδα σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Ελλάδας.

Τα δεδομένα της έρευνας θα συλλεχθούν με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου συνέντευξης

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας

Απαντώντας στο με αριθμό πρωτοκόλλου 12799/Δ3/2021 (& στα με αρ. πρωτ. 28035/Δ3/10-3-2021 συμπληρωματικά έγγραφα) αίτημα της κ. Χριστίνας Ρούση, επίκουρης καθηγήτριας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 293/9-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας Επιστημονικής Έρευνας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας με θέμα

«Καταγραφή και μελέτη των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα ΚΕΣΥ στην Ελλάδα για την σχολική ηλικία (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», για το σχολικό έτος 2020 – 2021 στα ΚΕΣΥ της χώρας, καθώς η προτεινόμενη έρευνα πληροί συγκεκριμένους επιστημονικούς όρους.

Ενδεικτικά, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι

η καταγραφή, η οργάνωση και η παρουσίαση των διαθέσιμων ψυχομετρικών εργαλείων στο πεδίο της αξιολόγησης και της διάγνωσης των μαθητών/-τριών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, που χρησιμοποιούνται από κάθε διεπιστημονική ομάδα σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Ελλάδας.

Ως προς την μεθοδολογία της έρευνας,

η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο με μεθόδους της εξ αποστάσεως επικοινωνίας χωρίς την φυσική παρουσία των ερευνητριών στα ΚΕΣΥ (μέσω τηλεφωνικών ή διαδικτυακών συνεντεύξεων) στο σύνολο των ΚΕΣΥ (ν=71), με όποιον τρόπο και σε όποιον χρόνο επιθυμεί το κάθε ΚΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τη μιάμιση ώρα και θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου λειτουργίας της δομής.

Τα δεδομένα της έρευνας θα συλλεχθούν

με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου συνέντευξης και ως πληροφορίες θα δίνονται στην ερευνήτρια είτε από έναν εκπρόσωπο της κάθε ομάδας ξεχωριστά, είτε από ένα μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, που θα γνωρίζει τα εργαλεία αξιολόγησης όλων των ειδικοτήτων.

Το ερωτηματολόγιο

θα έχει αποσταλεί νωρίτερα στην εκάστοτε δομή, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τον χρόνο να ετοιμάσουν τις απαντήσεις τους.

Η παρούσα έρευνα διασφαλίζει την ανωνυμία των δομών,

καθώς οι πληροφορίες, που θα καταγραφούν, δε θα ταυτιστούν με το όνομα του αντίστοιχου Κ.Ε.Σ.Υ.. Επιπροσθέτως, τα προσωπικά δεδομένα θα διαφυλαχτούν, καθώς σε καμία περίπτωση δε θα ζητηθούν τα ονόματα του προσωπικού, που εργάζεται στις συγκεκριμένες ειδικές δομές.

Ακόμα,

η συγκεκριμένη έρευνα δεν εκθέτει με κανέναν τρόπο τους συμμετέχοντες σε πιθανό σωματικό ή ψυχολογικό κίνδυνο ή ταλαιπωρία ή άλλες δυσμενείς για τους/τις ίδιους/ες επιπτώσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην ερευνητική διαδικασία.

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ-έρευνα
Τέλος, το κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. ή ειδικό προσωπικό

έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή/και να αποσυρθεί από αυτή σε οποιοδήποτε στάδιό της.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Να υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία με τα ΚΕΣΥ, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.
  • Να μην παραβιαστεί το χρονικό όριο διάρκειας της ερευνητικής διαδικασίας που έχει οριστεί ως η μιάμιση ώρα.
  • Να υπάρχει αυστηρή δέσμευση για την προστασία των συμμετεχόντων/-ουσών στην έρευνα από την έκθεση σε πιθανό σωματικό ή ψυχολογικό κίνδυνο, ή ταλαιπωρία ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στο πλαίσιο της συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία.
  • Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των επαγγελματιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας, όπως αυτοί αναγράφονται στο Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγκαιότητα διαφύλαξης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 

  • Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν νωρίτερα για τον σκοπό της έρευνας, τις διαδικασίες, το περιεχόμενο των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων.
  • Να υπάρχει πλήρης διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων/-ουσών στην έρευνα και της προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους,
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο,

ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το προσωπικό των ΚΕΣΥ σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε επίσης

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ: Ποια είναι-Κατανομή στα 71 ΚΕΣΥ-Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 266 Ψυχολόγων
Κεραμέως: Πριν το Πάσχα δεν ανοίγουν Γυμνάσια-Δημοτικά-Τι απάντησε για το “όχι” Τσιόδρα
15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων και το self-testing

Πριν φύγετε

Ψηφιακή Μέριμνα-voucher 200 ευρώ: Αιτήσεις από Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 | Η πλατφόρμα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση