Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχετικά με το ΑΔΥΜ-Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή: Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με το ΑΔΥΜ-Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή: Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σχετικά με το ΑΔΥΜ

Εγγραφο σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) απέστειλε το ΥΠΑΙΘΑ σε ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, ΠΔΕ, αναφορικά με τη δυνατότητα το ΑΔΥΜ να μπορεί να κατατίθεται και ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύει ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας.

Ακολουθεί το έγγραφο

Μαρούσι, 03 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 110546/Δ5

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»

ΣΧΕΤ: 1. Αριθ. Φ.6/304/75662/Γ1/21/5/2014 (Β 1296) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»

2. Αριθ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) από το έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας», λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των υπηρεσιών του Δημοσίου να παραλαμβάνουν και να χορηγούν αριθμό πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2690/1999 (Α 45), στα οποία περιλαμβάνονται και όσα έγγραφα έχουν μορφή σαρωμένου εγγράφου και διακινούνται ως ευκρινή φωτοαντίγραφα και για την απλοποίηση των διαδικασιών, διευκρινίζεται ότι το συμπληρωμένο αρμοδίως ΑΔΥΜ μπορεί να κατατίθεται και ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύει ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΑΔΥΜ αυτό εκτυπώνεται και φυλάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας εντός του οικείου ειδικού φακέλου που φυλάσσονται τα ΑΔΥΜ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/21/5/2014 (Β 1296) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και υγείας με θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-ΑΔΥΜ: Διευκρινίσεις και οδηγίες 

Δείτε επίσης

 Συλλογικός προγραμματισμός σχολικού έτους 2023-24: Ανοιξε η ειδική εφαρμογή του ΙΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση