Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικές Επιτροπές: Παύουν να λειτουργούν αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από τους Δήμους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολικές Επιτροπές: Στους Δήμους για την βελτίωση διαχείρισης των σχολικών μονάδων σε κεντρικό επίπεδο – Από την 30η.6.2024 τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» παύουν να λειτουργούν αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο – Συστήνεται πάγια προκαταβολή με διαχειριστή τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας – Τι προβλέπει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχολικές Επιτροπές

Από την 30η Ιουνίου 2024 οι αρμοδιότητες των περισσότερων από 600 Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών μεταφέρονται στους οικείους Δήμους, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των σχολικών μονάδων σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, συστήνεται πάγια προκαταβολή με διαχειριστή τον Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας για τη στήριξη της λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα όπως προβλέπει το άρθρο 25 του σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από την 30η.6.2024 τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) παύουν να λειτουργούν αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.

Επιπροσθέτως το άρθρο 25 προβλέπει πως: 

  • Το άρθρο 24, το οποίο ορίζει πως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 31η.12.2023 από τον οικείο Δήμο, εφαρμόζεται αναλόγως και για τις σχολικές επιτροπές.
  • Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή, με υπόλογο διαχειριστή τον διευθυντή, ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τους αναπληρωτές αυτών.
  • Από τις 30.6.2024 οι αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο ή από επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών:

Α. Ο μεγάλος αριθμός Ν.Π.Δ.Δ. και σχολικών επιτροπών, καθιστά συχνά δυσχερή την εύρυθμη λειτουργία τους. Σήμερα στους δήμους λειτουργούν πάνω από πεντακόσια (500) Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις και πάνω από εξακόσιες (600) σχολικές επιτροπές. Κάθε ένα από τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλει να διαθέτει διοικητική και οικονομική υπηρεσία. Στην πλειονότητά τους είναι υποστελεχωμένα, ενώ πολλές φορές η έλλειψη προσωπικού καλύπτεται με μετακίνηση προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου. Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ εξορθολογίζουν τις ανωτέρω δυσλειτουργίες, τροποποιώντας το μοντέλο οργάνωσης των Δήμων, μέσω της ενσωμάτωσης των Ν.Π.Δ.Δ. τους στον πυρήνα της λειτουργίας τους.

Β. Καταργούνται αυτοδίκαια την τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.ΠΔ.Δ.) των Δήμων, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τα 500 και προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την πλήρη ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των καταργούμενων Ν.ΠΔ.Δ. στον Δήμο. Η διάταξη επιδιώκει την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα Ν.ΠΔ.Δ. των Δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ κεντρικού Δήμου και Ν.ΠΔ.Δ.. Η μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους στον κεντρικό πυρήνα των Δήμων θα διασφαλίσει καλύτερη διαχείριση πόρων, βελτίωση της κατανομής αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών.

Δείτε επίσης

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολείων και Εργ/κών Κέντρων: Καθορισμός διαδικασίας και τοποθέτησης 

Επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών: Καθορισμός της διαδικασίας και τοποθέτησης 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση