Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Κρήτης: Διαγραφή Συμβούλου ΕΕΠ, ανάκληση τοποθέτησης και τοποθέτηση 2 Συμβούλων ΠΕ70

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Κρήτης: Διαγραφή ενός Συμβούλου ΕΕΠ, Ανάκληση τοποθέτησης και τοποθέτηση 2 Συμβούλων κλάδου ΠΕ70-Τροποποίηση Απόφασης Κύρωσης Πίνακα Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.).

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Κρήτης

Με την υπ. αριθμ. Φ.351.1/96 /27047/Ε3/9-3-2023 Απόφαση τροποποιείται η Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα και απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.).

Συγκεκριμένα: 

  1. Διαγράφεται από τον αξιολογικό πίνακα του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών.
  2. Ανακαλούνται οι τοποθετήσεις θέσεις 3 Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης α/θμιας & β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.
  3. Τοποθετούνται σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 2 εκπαιδευτικοί κλάδου Δασκάλων-ΠΕ70.

Δείτε την Απόφαση εδώ 

Δείτε την ανακοινοποίηση στο ορθό εδώ

______________________

Αναλυτικά το περιεχόμενο της Απόφασης

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα και απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.351.1/9/4513/Ε3/16-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΞ546ΜΤΛΗ-ΞΝΑ) απόφασή μας με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης», διαγράφοντας από τον αξιολογικό πίνακα του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης την κάτωθι εκπαιδευτικό:

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Γ΄ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
 

α/α

ΠΔΕ  

Κλάδος

 

 

 

Υποψήφ

 ΜΟΡΙΑ

 

1 ΚΡΗ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩ

ΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΩΝ (ΠΕ30)

ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 36,4550

Β. Ανακαλούμε την υπό στοιχεία Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) απόφασή μας σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης α/θμιας & β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, ως εξής:

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
ΠΔΕ  

 

Σύμβουλος Εκπ/σης  

Κλάδος

 

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤ

ΚΡΗ

ΤΗΣ

ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΙΝΩΝ

ΛΕΙΤ (ΠΕ30)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩ

ΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΩΝ ΗΡΑ

ΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗ

ΤΗΣ

ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε.

ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ ΡΕΘΥ

ΜΝΟΥ

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε.

ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ ΡΕΘΥ

ΜΝΟΥ

Γ.   Τοποθετούμε στις κάτωθι θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς, ως εξής:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
ΠΔΕ  

 

 

Σύμβουλ

Εκπ/σης

 

Κλάδ

 

ΤΟΠΟΘ

ΚΡΗ

ΤΗΣ

ΧΑΤΖΑ

ΚΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΔΑΣΚΑ

ΛΟΙ (ΠΕ70)

2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ ΡΕΘΥ

ΜΝΟΥ

ΚΡΗ

ΤΗΣ

ΔΑΣΚΑ

ΛΟΠΟΥ

ΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΔΑΣΚΑ

ΛΟΙ (ΠΕ70)

3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ ΡΕΘΥ
ΜΝΟΥ

ΚΡΗ

ΤΗΣ

590590 ΓΚΙΡΓΚΙ

ΝΟΥΔΗ

ΕΛΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Κατά τα λοιπά οι υπό στοιχεία Φ.351.1/9/4513/Ε3/16-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΞ546ΜΤΛΗ-ΞΝΑ) και Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) αποφάσεις μας ισχύουν ως έχουν.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Δείτε σχετικά

Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου 

Δείτε επίσης

Ποιοι αξιολογούν εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ στα σχολεία, στα ΚΕΔΑΣΥ, στις ΕΔΥ, στα ΚΕΠΕΑ 

Τι γίνεται αν κριθεί “μη ικανοποιητικό” το έργο του εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την αξιολόγηση 

Απόφαση αξιολόγησης: Η διαδικασία διενέργειας-Ρυθμίσεις ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων 

Διευκρινίσεις διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ: Γνωματεύσεις ιδιωτών Παιδοψυχιάτρων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση