Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεντεύξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης: Μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών για μαγνητοφώνηση-απομαγν/ση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεντεύξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης: Μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, για μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση, λόγω κακοκαιρίας, με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης-Θα γίνει την 1η-02- 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η προηγούμενη ημερομηνία ήταν στις 25-01-2022.

Συνεντεύξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των επικείμενων διαδικασιών επιλογής των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης,  αποφάσισε η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως με την υπ. αριθμ. 8925/Β4/28-1-2022 Απόφασή της.

Συγκεκριμένα

η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1η-02- 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η προηγούμενη ημερομηνία ήταν στις 25-01-2022.

Για την Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών ελήφθη υπόψη

το γεγονός ότι με την αριθμ. 14911/24-01-2022 (ΦΕΚ 187Β΄) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ανεστάλη η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής, μεταξύ των οποίων και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά την ημερομηνία διενέργειας (ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. πρωτ. 168245/Β4/22-12-2021 διακήρυξης

______________

Δείτε την Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 168245 /Β4/22-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009861925, ΑΔΑ: ΩΑ4Ν46ΜΤΛΗ-ΛΒΤ), για τη σύναψη σύμβασης «για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενόψει των επικείμενων διαδικασιών επιλογής των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση 8925/Β4/28-1-2022 

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση