Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης: Τροποποιήθηκε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης: Τροποποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη “Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης”.

Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 597/7-2-2023 η υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/41/οικ.1872 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/ οικ.9403/24-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης” (Β’ 1657).

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 (Β’ 1657) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (Κ.Ε.Π.): Η Κ.Ε.Π. αποτελεί ανεξάρτητο όργανο για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών, τίτλων επιμορφωτικών προγραμμάτων και αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:

α) Τον/την Πρόεδρο του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή/ τρια μέλος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που ορίζεται από τον/την Πρόεδρό του.

β) Έναν/μία εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον/την αναπληρωτή/ τριά του/της, οριζόμενους/ες από τον/την αρμόδιο/α Υπουργό.

γ) Έναν/μία εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, οριζόμενους/ες από τον/τη Γενικό/ή της Γραμματέα.

δ) Έναν/μία εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, οριζόμενους/ες από τη διοίκησή του,

ε) Έναν/μία εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) με τον/ την αναπληρωτή/τριά του/της, οριζόμενους/ες από τη διοίκησή της.

στ) Έναν/μία εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, οριζόμενους/ες από τη διοίκησή της.

ζ) Έναν/μία εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, οριζόμενους/ες από τη διοίκησή της.

η) Έναν/μία εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, οριζόμενους/ες από τη διοίκησή του.

θ) Τρεις (3) εμπειρογνώμονες σε θέματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης, με τους/τις αναπληρωτές/τριές τους, οριζόμενους/ες από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Η Κ.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου, ορίζει ως Γραμματέα της υπάλληλο, μόνιμο ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον/την αναπληρωτή/ τριά του.

Εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι ο/η Προϊστάμενος/η του αρμόδιου Τμήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/τριά του/της. Ο/η αναπληρωτής/τρια του/της Προέδρου τον/την αντικαθιστά σε όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντά του/της, όταν αυτός/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Η Κ.Ε.Π., κατά τις συνεδριάσεις της, μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες με συμβουλευτικό ρόλο για διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της.

Ο/η Πρόεδρος, ο/η αναπληρωτής/τρια του/της Προέδρου και τα μέλη της Κ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές/τριές τους ορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο/η Πρόεδρος, ο/η αναπληρωτής/τρια του/της Προέδρου και τα μέλη της Κ.Ε.Π. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωσή της ή τον ορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.

Σε συνεδριάσεις της Κ.Ε.Π. στις οποίες εξετάζεται περίπτωση αρνητικής εισήγησης περί πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος, καλείται να μετέχει εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου φορέα, οριζόμενος από τον ίδιο τον φορέα.

Η Κ.Ε.Π. έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία εφαρμογής των αρχών, κριτηρίων και απαιτήσεων του ανωτέρω συστήματος, την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών δομών, την πιστοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος συστήματος.

Η Κ.Ε.Π. έχει την ευθύνη διασφάλισης του αδιάβλητου και της ποιότητας των συνθηκών και διαδικασιών σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος, διατηρώντας το δικαίωμα ελέγχου όλων των συνιστωσών του Συστήματος

Ο έλεγχος του Συστήματος Πιστοποίησης αφορά στη διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη διαδικασία διεξαγωγής της πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων.

Ειδικότερα:

– Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός, αποφασίζεται και ανατίθεται από την Κ.Ε.Π. σε 2μελείς ομάδες ελέγχου απαρτιζόμενες από μέλη της. Στις ομάδες ελέγχου μπορεί, με απόφαση της Κ.Ε.Π., να περιλαμβάνεται και στέλεχος του Τμήματος Πιστοποίησης, Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

– Οι δομές που πρόκειται να υλοποιήσουν πιστοποιημένα προγράμματα οφείλουν να ενημερώνουν την Κ.Ε.Π. σχετικά με τον εξαμηνιαίο προγραμματισμό τους, και σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμμάτων και τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος.

– Η ομάδα ελέγχου έχει την ευθύνη της οργάνωσης του ελέγχου, της διεξαγωγής του και της υποβολής σχετικής έκθεσης προς την Κ.Ε.Π. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο πλημμελούς εφαρμογής του συστήματος από τις πιστοποιημένες δομές, η Ομάδα Ελέγχου υποβάλλει στην Κ.Ε.Π. αιτιολογημένη εισήγηση, βάσει της οποίας η Κ.Ε.Π. καλεί τον εκπρόσωπο της εκπαιδευτικής δομής, που ορίζεται από την ίδια, για παροχή διευκρινήσεων. Η Κ.Ε.Π., εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται πλημμέλεια, εκδίδει απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης του/των συγκεκριμένου/ων εκπαιδευτικού/ ών προγράμματος/των, μέχρι την αποκατάσταση της σχετικής πλημμέλειας, η οποία κοινοποιείται αμεληττί στην εκπαιδευτική δομή. Κατά τη διάρκεια αναστολής της πιστοποίησης και μέχρι την αποκατάσταση της πλημμέλειας, η δομή δεν επιτρέπεται να εκδίδει βεβαίωση πιστοποίησης του/των σχετικού/ών προγράμματος/των.

– Για την υποστήριξη και διευκόλυνση του έργου της, η ομάδα ελέγχου μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική δομή σχετικό υλικό ή άλλα στοιχεία, όπως καταστάσεις και στοιχεία συμμετεχόντων, συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης κ.λπ.

– Η Κ.Ε.Π. αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος, με στόχο την αξιολόγησή του. Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται μια ετήσια απολογιστική έκθεση που τηρείται στα αρχεία του αρμόδιου τμήματος υποστήριξης της Κ.Ε.Π.

Άρθρο 2

Η παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 (Β’ 1657) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων: Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά στην αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων οργανώνεται με βάση τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και περιγράφονται στον φάκελο σχεδιασμού του επιμορφωτικού προγράμματος.

Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων λαμβάνεται υπόψη όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται πιστοποιημένη επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δημοσίου. Ως ημέρα επιμόρφωσης λογίζονται επτά (7) ώρες εκπαίδευσης.

Για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (αμιγώς ή μικτού τύπου), ορίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο του προγράμματος η αντιστοίχιση των διδακτικών ωρών τους με αυτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων αμιγώς συμβατικού τύπου.

Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων διεξάγεται υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Π. και διαδικαστικά υποστηρίζεται από την εκάστοτε εκπαιδευτική δομή. Κάθε εκπαιδευτική δομή ορίζει με απόφασή της τους/ τις εκπροσώπους της για την δημιουργία συνδέσμου επικοινωνίας με την Κ.Ε.Π. προς τον σκοπό της υλοποίησης της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιείται με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή/και ανοιχτών ερωτήσεων ή ασκήσεων ή μελετών περίπτωσης ή εργασιών που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους ατομικά ή κατά ομάδες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται ως πλέον κατάλληλος για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος.

Κάθε εκπαιδευτική δομή που αιτείται πιστοποίηση για τίτλο επιμορφωτικού προγράμματος, καταθέτει υποχρεωτικά στην Κ.Ε.Π., μαζί με τον φάκελο σχεδιασμού του Τίτλου, Τράπεζα Θεμάτων με τριάντα (30) τουλάχιστον ερωτήσεις ή/και δέκα (10) τουλάχιστον ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ή εργασίες με σκοπό την αξιολόγηση – πιστοποίηση.

Η Κ.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εκπαιδευτική δομή την υποβολή μεγαλύτερου αριθμού ερωτήσεων, μελετών περίπτωσης ή εργασιών, εφόσον κρίνει ότι το πλήθος της ομάδας – στόχου του προς πιστοποίηση τίτλου επιμορφωτικού προγράμματος επιβάλλει αυξημένο αριθμό Θεμάτων.

Στον φάκελο σχεδιασμού του τίτλου προγράμματος ορίζεται η μέθοδος ή ο συνδυασμός μεθόδων αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, το ποσοστό συμμετοχής τους στην βαθμολόγηση και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συνέχεια της παρούσας.

Η Τράπεζα Θεμάτων κάθε τίτλου προγράμματος διατηρείται σε κάθε εκπαιδευτική δομή, η οποία οφείλει να παρέχει πρόσβαση στην Κ.Ε.Π. για την εποπτεία της διαδικασίας πιστοποίησης. Η Τράπεζα Θεμάτων ανά πιστοποιημένο Τίτλο κάθε εκπαιδευτικής δομής θα πρέπει να εμπλουτίζεται ανάλογα με τον αριθμό των προγραμμάτων κάθε τίτλου της πιστοποιημένης δομής, όπως προβλέπεται στη συνέχεια της παρούσας. Η εκπαιδευτική δομή επιλέγει θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων του συγκεκριμένου τίτλου εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει πιστοποιηθεί από την Κ.Ε.Π. και παράγει τη δοκιμασία Πιστοποίησης. Η Κ.Ε.Π. έχει την εποπτεία της διενέργειας της διαδικασίας πιστοποίησης.

Για τη διασφάλιση της διαδικασίας πιστοποίησης, η Κ.Ε.Π. διενεργεί σε πραγματικό χρόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Η εκπαιδευτική δομή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, υποβάλει ηλεκτρονικά στην Κ.Ε.Π. τα αποτελέσματα για την απόδοση μοναδικού κωδικού πιστοποίησης σε κάθε εκπαιδευόμενο/η.

Η εκπαιδευτική δομή υποβάλλει στην Κ.Ε.Π. τον προγραμματισμό της ανά εξάμηνο, στον οποίο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται τα επιμορφωτικά προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ανά πιστοποιημένο Τίτλο, τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων σε αυτά και τυχόν νέους Τίτλους προγραμμάτων που προτίθεται να υποβάλλει στην Κ.Ε.Π. προς πιστοποίηση.

Η εκπαιδευτική δομή έχει υποχρέωση επικαιροποίησης και ανανέωσης της Τράπεζας Θεμάτων για τους πιστοποιημένους τίτλους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προγραμματίζει να υλοποιήσει. Ειδικότερα, ο αριθμός των ερωτήσεων ή/και ασκήσεων, μελετών περίπτωσης, εργασιών της Τράπεζας Θεμάτων ανά πιστοποιημένο Τίτλο θα πρέπει να είναι ανάλογος του προβλεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων/ουσών στα προγράμματα του Τίτλου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τυχαία επιλογή ερωτήσεων ή/και ασκήσεων, μελετών περίπτωσης, εργασιών, χωρίς να επαναλαμβάνεται το ίδιο σύνολο ερωτήσεων ή/και εργασιών.

Η Κ.Ε.Π. βάσει των στοιχείων του εξαμηνιαίου προγραμματισμού κάθε εκπαιδευτικής δομής έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε προτάσεις βελτίωσης – προσαρμογής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της εκπαιδευτικής δομής, η Κ.Ε.Π. εκδίδει απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης του/των συγκεκριμένου/ων εκπαιδευτικού/ών προγράμματος/των, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και ο τρόπος βαθμολόγησης που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων περιγράφονται στον φάκελο σχεδιασμού του προγράμματος. Επίσης, στον φάκελο σχεδιασμού ορίζεται η ελάχιστη βαθμολογία επιτυχίας, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 50% της συνολικής βαθμολογίας. Η επιτυχία οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενη συνέπεια απαιτείται ο εκπαιδευόμενος να κατέχει και να προσκομίζει τη σχετική Βεβαίωση Πιστοποίησης.

Άρθρο 3

Στην υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/ 24-04-2020 (Β’ 1657) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών προστίθεται άρθρο 4Α με τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» ως εξής:

Ειδικές Διατάξεις

1. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνώς αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άλλων φορέων του εξωτερικού, τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και τα οποία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εντάσσει στον προγραμματισμό του, αποτελούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρούσα, χωρίς την υποχρέωση των εν λόγω φορέων να ακολουθούν τις διαδικασίες του παρόντος Συστήματος. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποβάλλει στην Κ.Ε.Π. κατάσταση όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω προγράμματα, ή/και όσων συμμετείχαν επιτυχώς σε δοκιμασία πιστοποίησης των ανωτέρω φορέων, ανάλογα με τις εγκεκριμένες από την Κ.Ε.Π. προδιαγραφές εκάστου τίτλου.

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τα ήδη ενταγμένα στον προγραμματισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α προγράμματα των πιο πάνω φορέων που έχουν υλοποιηθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κ.Ε.Π. Μετά την επικύρωση από την Κ.Ε.Π. των πιο πάνω καταστάσεων, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκδίδει σχετική Βεβαίωση Πιστοποίησης, ανεξάρτητα της τυχόν έκδοσής της και από τους ανωτέρω φορείς, για κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενη συνέπεια.

2. Οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης στους οποίους δύναται να ανατίθενται κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού υπηρεσίες υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και οι οποίοι κατέχουν άδεια λειτουργίας Κέντρου δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τον ν. 4763/2020, καθώς και τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., αποτελούν πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές σύμφωνα με το παρόν Σύστημα. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Μεταβατικές Διατάξεις

Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Οι πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές οφείλουν να υποβάλουν στην Κ.Ε.Π.

(α) Τράπεζα Θεμάτων για τους πιστοποιημένους τίτλους των προγραμμάτων που υλοποιούν, η οποία τηρείται ψηφιακά και

(β) τον προγραμματισμό ανά εξάμηνο. Εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λήγει η θητεία των μελών της Κ.Ε.Π. που έχει ορισθεί με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/4/11778/27-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΨ46ΜΤΛ6-ΗΑ2) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης ορισμού του/της Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαθίσταται με την παρούσα, ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας της, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της η Κ.Ε.Π. που έχει ορισθεί με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ. ΕΚΔΔΑ/4/11778/27-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΨ46ΜΤΛ6-ΗΑ2) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 (Β’ 1657) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/ 17-12-2021 (Β’ 6051) όμοια απόφαση.

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ-διαγωνισμός: Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και τα πάγια μέρη Προκηρύξεων 

Κολέγια-ΣΑΕΠ: Δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών-Απόφαση ΣτΕ

 Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων bachelor από το Κολλέγιο Deree προ του 2012

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση