Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΔΙΕΚ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΔΙΕΚ: Σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Επικρατείας.

Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΔΙΕΚ

Σε τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ5/104224/ 02.09.2022 (Β’ 4634) Απόφασης των Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», προέβησαν με ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 243/20-1-2023, οι Υπουργοί ΠΑΙΘ, Οικονομικών και Επικρατείας.

Αναλυτικά

1. Το άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

Στην περίπτωση καταρτιζόμενου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εφόσον τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου και του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

2. Στο άρθρο 4 «Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος» επέρχονται οι παρακάτω αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις:

Στην παρ. 1 «Διαδικασία», διαγράφονται τα 3 τελευταία εδάφια «Τα δηλωθέντα στοιχεία … στην αίτηση» και μετά την περ. δ) προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση συγκατοίκησης συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:

ε) Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,

ζ) Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

Τα δηλωθέντα στοιχεία των περ. α), β), γ) στ) και ζ) ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ». Το στοιχείο ε) ελέγχεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στη γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνει την αποδοχή ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση».

3. Στο άρθρο 5 «Έλεγχος κριτηρίων – Δικαιολογητικά», μετά την παρ. Β προστίθεται παρ. Γ, ως εξής:

«Γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος στις περιπτώσεις συγκατοίκησης του άρθρου 1 της παρούσας, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ορίζεται ως εξής:

α) Η ιδιότητα του συγκατοικούντος, ως ενεργού καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).

β) Το μισθωτήριο του δικαιούχου περιλαμβάνει τον ΑΦΜ που δηλώθηκε: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159). γ) Α.Φ.Μ. προσώπου όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου: ελέγχεται σύμφωνα με το παράρτημα Α περ. (γ) με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)».

4. Στο παράρτημα Α’ «Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης», στην ενότητα Δημιουργία και υποβολή αίτησης, μετά την φράση «- Την πόλη και το νομό της μισθωμένης κατοικίας», προστίθενται τα κάτωθι:

«Σε περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί, ο δικαιούχος δηλώνει επιπρόσθετα και τα εξής στοιχεία:

– Α.Φ.Μ. συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

– Α.Μ.Κ.Α. συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

– Α.Φ.Μ. που είναι δηλωμένο στο μισθωτήριο για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο, ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου που δηλώθηκε, αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ):

– Ονοματεπώνυμο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

– Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

– Δημόσιο Ι.Ε.Κ. φοίτησης του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

– Πόλη φοίτησης (ο Καλλικρατικός δήμος όπου ανήκει το Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησης) και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο καταρτιζόμενος, επαληθεύεται από το πληροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ.

– Την συμπερίληψη του Α.Φ.Μ. που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο στο μισθωτήριο».

5. Στο παράρτημα Α’, μετά την περ. (β) προστίθεται περ. γ ως εξής:

«(γ) Κριτήρια στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί:

– Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον καταρτιζόμενο για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος.

– Ο Α.Φ.Μ. που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου καταρτιζόμενου ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ή συμπεριλαμβάνει τον καταρτιζόμενο ως προστατευόμενο τέκνο στη δήλωσή του.

– Το μισθωτήριο της αίτησης στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο».

6. Στο παράρτημα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ», στο τέλος της περ. «ΕΔ- 7: Έλεγχος της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το Μισθωτήριο Συμβόλαιο» προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ακολουθείται επίσης η ίδια διαδικασία και στην περίπτωση επαλήθευσης συγκατοίκησης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ5/104224/02-09-2022 (Β’ 4634) κοινή υπουργική απόφαση.

Δείτε επίσης

Πανελλαδικές εξετάσεις-τροποποιήσεις αποφάσεων: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 

ΠΑΣΣΔΕ: Παράθεση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και οι Σύμβουλοι στα ΣΔΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση