Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ με εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ: Ποιες οι διαφορές με την στελέχωση των ΚΕΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ με εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ: Ποιες οι διαφορές με την στελέχωση των ΚΕΣΥ -Ποιες οι προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων.

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ με εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ
Σύμφωνα με το άρθρο 13

“Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης” του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών”, 1.120 θέσεις προσωπικού συστήνονται στα ΚΕΔΑΣΥ.

Για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ

συστήθηκαν  στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατό ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εκατόν σαράντα (140) θέσεων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Για τη στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ

υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1.120) θέσεις προσωπικού.

Δεν συμπεριλαμβάνονται σ αυτές

οι εκατόν σαράντα (140) θέσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθότι αφαιρέθηκε από τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Οι 1.120 θέσεις προσωπικού των ΚΕΔΑΣΥ

κατανέμονται ως εξής (Παρατίθεται και ο αντίστοιχος αριθμός θέσεων στα ΚΕΣΥ)

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις, (ΚΕΣΥ 95)

αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (ΚΕΣΥ 169)

αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις, (ΚΕΣΥ 102)

αδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις. (ΚΕΣΥ 47)

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις, (ΚΕΣΥ 55)

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (ΚΕΣΥ 223)

βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις, (ΚΕΣΥ 24)

βδ) ΕργασιοθεραπευτώνΕργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις, (ΚΕΣΥ 34)

βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (ΚΕΣΥ 223)

βστ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις. (ΚΕΣΥ 6)

γ) Διοικητικών υπαλλήλων:

γα) ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού: τριάντα επτά (37) θέσεις, (ΚΕΣΥ 28)

γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: εξήντα (60) θέσεις. (ΚΕΣΥ 43)

Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. συνιστώνται στο ΥΠΑΙΘ και κατανέμονται στα ΚΕΔΑΣΥ

α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και

β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, 

Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό.

Για την στελέχωση των Ε.Δ.Υ.

των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ε.Δ.Υ.

προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάμενος των μελών του Ε.Ε.Π. της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Η κάλυψη των θέσεων των περ. α ́ και β ́ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών (στα ΚΕΣΥ  ήταν 7), από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π..

 Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Δείτε σχετικά

Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Τι περιέχει το νομοσχέδιο Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις
Διάταξη: 1.100 οργανικές ΚΛ-Ψυχολόγων-Ανήκουν στα ΚΕΔΑΣΥ(τ. ΚΕΣΥ)-διατίθενται στις ΕΔΥ(τ. ΕΔΕΑΥ)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Ενταξιακή εκπαίδευση: Με ποιους τρόπους ενισχύεται-Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2021-22 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ | Ονόματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση