Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στη Βουλή η προσβασιμότητα ΑμεΑ ιστοσελίδων ΕΟΠΠΕΠ και ΕΑΠ και ο εκτός λειτουργίας ιστότοπος ΜΗΔΙΣΕΦ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στη Βουλή η προσβασιμότητα ΑμεΑ ιστοσελίδων ΕΟΠΠΕΠ και ΕΑΠ και ο εκτός λειτουργίας ιστότοπος ΜΗΔΙΣΕΦ από τη τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου.

Τρεις (3) Ερωτήσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στη Βουλή, από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου, δυο (2) προς την Υπουργό ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως με θέμα την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις ιστοσελίδες του ΕΟΠΠΕΠ και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και μια (1) προς τον Υπουργό  Ψηφιακής Διακυβέρνησης κο Κ. Πιερρακάκη με θέμα την επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα από τα ΑμεΑ και τη μη λειτουργία του ιστότοπου ΜΗΔΙΣΕΦ.

Αναλυτικά
Ερώτηση 1η

ΘΕΜΑ: «Προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ και επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (“Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.”)»

Κυρία Υπουργέ,

Με το Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, οι ιστότοποι του Διαδικτύου και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου οφείλουν να είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (ν. 4727, άρ. 37: «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1, παρ. 2, 3 και 4, της Οδηγίας (EE) 2016/2102)».

Επίσης, επισημαίνεται ότι:

«Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου» (ν. 4727/2020, Άρθρο 42: Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας).

Ακόμη, σύμφωνα με το Άρθρο 44, του ως άνω νομοθετήματος – Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3071, της 23 Ιουλίου 2020 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3071 / 23 Ιουλίου 2020) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 3, β’), οι ιστότοποι του Διαδικτύου και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου, πρέπει να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άνω άρθρο.

Με βάση τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως καταληκτικές ημερομηνίες για την συμμόρφωση του συνόλου των ιστότοπων στο Διαδίκτυο, ορίζονται η 23η.09.2020 και η 23η.06.2021 για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές. Δυστυχώς, από ό,τι μέχρι σήμερα βλέπουμε, ο ιστότοπος του «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» δεν έχει συμμορφωθεί με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο του «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

2. Για ποιους λόγους στον ως άνω ιστότοπο δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

3. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε ο ανωτέρω ιστότοπος να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις;

Ερώτηση 2η

ΘΕΜΑ: “Συμμόρφωση του ιστότοπου στο Διαδίκτυο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με την προσβασιμότητα από τα ΑμεΑ και την δήλωση προσβασιμότητας”

ΘΕΜΑ: «Συμμόρφωση του ιστότοπου στο Διαδίκτυο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με την προσβασιμότητα από τα ΑμεΑ και την δήλωση προσβασιμότητας»

Κυρία Υπουργέ,

Με το Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, οι ιστότοποι του Διαδικτύου και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου οφείλουν να είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (ν.4727, άρ. 37: «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1, παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)».

Επίσης, επισημαίνεται ότι: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου» (ν.4727/2020, Άρθρο 42: Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας). Ακόμη, σύμφωνα με το Άρθρο 44, του ως άνω νομοθετήματος, περί υποχρέωσης δημοσιοποίησης στοιχείων: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3071, της 23 Ιουλίου 2020 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3071 / 23 Ιουλίου 2020) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 2, παρ. 3, β’), οι ιστότοποι του Διαδικτύου και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου, πρέπει να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

Με βάση τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως καταληκτικές ημερομηνίες για την συμμόρφωση του συνόλου των ιστότοπων στο Διαδίκτυο, ορίζονται η 23η .09.2020 και η 23η .06.2021, όσον αφορά στις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Δυστυχώς, όμως, από ό,τι μέχρι σήμερα βλέπουμε, ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

2. Για ποιους λόγους στον ως άνω ιστότοπο δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

3. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε ο ανωτέρω ιστότοπος να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις;

Ερώτηση 3η

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα από τα ΑμεΑ»

Κύριε Υπουργέ,

Στην απάντησή σας σε σχετική με το θέμα της παρούσας προηγούμενη ερώτησή μας (8639/30-8-2021) αναφέρετε, μεταξύ άλλων, ότι: «Έχει συσταθεί και τηρείται το Μητρώο Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (“ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ”) στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://mhdisef.mindigital.gr/ …».

Ο ιστότοπος του “ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.” βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, καθώς, πραγματοποιούνται εργασίες και ότι η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα του “ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.” πρόκειται να δοθεί σε λειτουργία σύντομα». Στην δε Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα (Άρθρο 47, παρ. 5, ν. 4727/2020) που υποβάλατε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά στην περίοδο παρακολούθησης: 1 ΙΑΝ 2020 – 22 ΔΕΚ 2021, αναφέρετε ότι: «Το παρών Μητρώο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και επικαιροποιείται ετησίως».

Η Έκθεση υποβάλλεται από την Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 1ης περιόδου παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ψηφιακής προσβασιμότητας των ιστοτόπων στο Διαδίκτυο και των σχετικών εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/2016, της Ε.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4727/2020.

Δυστυχώς, όμως, ο ιστότοπος του «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.» δεν λειτουργούσε, πολύ πριν υποβάλλουμε εμείς την ως άνω Ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (30/8/2021), ενώ ο εν λόγω συνεχίζει να μην λειτουργεί, έως σήμερα.

Σε ερωτήσεις μας σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου 4727/2020 σε Υπουργεία και οργανισμούς του Δημοσίου, κάποιοι μας απάντησαν ότι: «αρμόδιο για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της επικαλούμενης νομοθεσίας (ν.4727/2020) είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την συμμόρφωση του ιστότοπου στο Διαδίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου).

Άλλοι πάλι, ανέφεραν ότι, προχώρησαν σε καταγραφή του ιστότοπού τους στο «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.», σύμφωνα με τις οδηγίες (π.χ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), χωρίς, όμως, αυτός να βρίσκεται σε λειτουργία. Κάποια, δε, Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί απάντησαν ότι, θα συμμορφωθούν (στο μέλλον), χωρίς καν να έχουν αναρτήσει δήλωση προσβασιμότητας (π.χ. Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Άλλοι ιστότοποι «συμμορφώθηκαν» (αν και όχι πλήρως) μετά από ερώτησή μας, χωρίς να έχουν αναρτήσει δήλωση προσβασιμότητας (π.χ. Δ.Π.Θ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο), ενώ, υπήρχαν και κάποιοι δημόσιοι ως άνω φορείς που είπαν ότι, θα αναρτήσουν δήλωση προσβασιμότητας και δεν το έπραξαν (π.χ. Παν. Ιωαννίνων). Τέλος, κάποιοι εκ των τελευταίων αγνόησαν παντελώς την ερώτησή μας, είτε μη απαντώντας, είτε μη συμμορφούμενοι («ΕΚΠΑ», «ΕΜΠ»).

Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τα τεχνικά πρότυπα, την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό ιστού στο Διαδίκτυο. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και ηθικής υποχρέωσης, που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία («UNCRPD»).

Το άρθρο 9, της ανωτέρω Σύμβασης, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, απαιτεί την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, σε ίση βάση με άλλους, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο του «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.» βρίσκεται εκτός λειτουργίας;

2. Δεδομένου ότι, ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο του «ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.» ήταν και είναι για καιρό εκτός λειτουργίας, γιατί στην έκθεσή σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρατε ότι είναι ελεύθερα προσβάσιμος;

3. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα φαινόμενα της μη συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά στα της παρούσας, από φορείς του δημόσιου τομέα;

4. Ποιοι είναι αρμόδιοι να ελέγξουν τις Ανεξάρτητες Αρχές, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4727/2020 (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη);

Δείτε επίσης

Λειτουργία Εσπερινών Λυκείων: Ερώτηση στη Βουλή για αναλυτικά προγράμματα-σχολική διαρροή-επιμόρφωση

Μουσικό Σχολείο Πειραιά: Ερώτηση στη Βουλή για την επίλυση του κτηριακού προβλήματος 

Σύσταση οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών και πραγματοποίηση διορισμών: Ερώτηση στη Βουλή 

Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης | Ερώτηση στη Βουλή

Μετεξέλιξη ΑΣΠΑΙΤΕ σε AEI: Στη Βουλή η πρόταση της Ενωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση