Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στοιχεία για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και τρόποι πιστοποίησης-Τι συμβαίνει αν κάποιος διοριστεί χωρίς αυτή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στοιχεία για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και τρόποι πιστοποίησης – Τι συμβαίνει αν κάποιος διοριστεί χωρίς αυτή – Ενημερωτικό σημείωμα του Μ. Μαγιολαδίτη.

Στοιχεία για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ενημερωτικό με στοιχεία για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, τους τρόπους πιστοποίησης και το τι συμβαίνει αν κάποιος διοριστεί χωρίς αυτή, κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός και διαχειριστής της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριος Μαγιολαδίτης.

Αναλυτικά

Στοιχεία για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Σύγκριση του αριθμού των ατόμων που δήλωσαν κατοχή Παιδαγωγικής Επάρκειας ανά ειδικότητα και κατά σύνολο και η σύγκρισή τους με τον αριθμό των ατόμων που προσέλαβε το Υπουργείο Παιδείας ως προσωρινούς αναπληρωτές γενικής παιδείας καθώς και με τη σειρά του τελευταίου στις δύο πρώτες φάσεις (1/9/2023 και 3/10/2023).

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι μόνο σε δύο κλάδους (ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) έγινε πρόσληψη ατόμου χωρίς παιδαγωγική επάρκεια στις δύο πρώτες φάσεις αναπληρωτών. Σε κάποιες ειδικότητες (πχ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) έγινε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών χωρίς παιδαγωγική επάρκεια σε επόμενες φάσεις.

Περίπου 2 στους 10 που έκαναν αίτηση στην 2ΓΕ/2023 δεν κατέχουν ΠΠΔΕ (πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας) ή δεν την δήλωσαν. Από αυτούς ~0% τελικά εργάστηκε ως αναπληρωτής. Για μόνιμο διορισμό ούτε λόγος.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΠΔΕ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΔΕ

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων.

β) Με την κατοχή:

αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152),

γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),

δδ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Ως εκ τούτου, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται εξ ορισμού με την αποφοίτηση από το υπο κρίση Τμήμα, ήτοι για τους αποφοίτους:

α) παιδαγωγικών τμημάτων που εντάσσονται στους εκπ/κούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61,

β) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κατεύθυνση Δασκάλων,

γ) Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),

δ) της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ),

ε) καθηγητικών σχολών , εφόσον κατέστησαν πτυχιούχοι έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019).

Λοιποί υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, οφείλουν να προσκομίσουν ένα από τα ρητώς αναφερόμενα δικαιολογητικά που αναφέρει το ΑΣΕΠ πχ στο Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης 1ΓΕ/2023.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 «Μεταβατικές διατάξεις» του ίδιου νόμου:

«2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις. 116 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 5/20.02.2023 β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013- 2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267). γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α΄102) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περιπτώσεων β΄[1] και γ΄ της ίδιας παραγράφου.» [ήτοι Τμήματα Α.Ε.Ι. / παιδαγωγικά Τμήματα που εξασφάλιζαν παιδαγωγική επάρκεια κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν.3848/2010], απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πρόσθετου αποδεικτικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ Τμημάτων πρώην καθηγητικών σχολών [άρθρο 8 «Διάφορα θέματα» του ν. 3194/2003 (Α΄267)], εφόσον έχουν εισαχθεί στα εν λόγω Τμήματα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Όσοι εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα (ήτοι όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι από το εαρινό εξάμηνο του 2019 και εφεξής), δεν κατέχουν a priori τίτλο με τον οποίο πιστοποιείται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για την πρόταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, ως εκπαιδευτικοί στον κλάδο στον οποίο εντάσσονται βάσει του τίτλου σπουδών τους, και ως εκ τούτου οφείλουν να προσκομίσουν σχετικό αποδεικτικό, κατά τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε΄

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΠΔΕ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στο διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού: Νόμος 4589/2019, άρθρο 62, παράγραφος 6 6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διοριστούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

Δείτε επίσης

Παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών: Αντιδρούν οι “καθηγητικές” σχολές στην εφαρμογή του νέου νόμου 

Αποσπάσεις δόκιμων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Τι ισχύει σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας 

Προκήρυξη 2Κ-2024: 817 θέσεις Νοσηλευτών-Κ.Λ-Ψυχολόγων-Φυσ/πευτών-Εργοθ/τών-Πληροφορικής-Ιατρών-Μηχανικών-Διοικητικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

4 Σχόλια

  1. Κατερίνα Γούλα σε

    Είμαι ψυχολόγος και διορίστηκα μόνιμα το 2022. Ρωτώ για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τις διευθύνσεις, την περιφέρεια και το ίδιο το υπουργείο για το αν υποχρεούμαι να την αποκτήσω και δεν έχουν ιδέα! Είναι υποχρεωτική τελικά και πώς αποκτάται σήμερα μετά τις αλλαγές; Περιμένουμε κάποια νέα δρομολόγηση του ζητήματος;

  2. Είμαι εκπαιδευτικός ΔΕ και κάτοχος πτυχίου ιδιωτικού κολλεγίου. Στην εγκύκλιο για τις μετατάξεις σε κλάδο ΠΕ αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του αιτούμενου να προσκομίσει και βεβαίωση παιδαγωγικης επάρκειας. Και τωρα τα ευτράπελα του ΥΠΕΠΘ και του ελληνικού κράτους εν γένει…Ο ΟπΣΥΔ προκειμένου να χορηγήσει παιδαγωγική επάρκεια, μεταξύ άλλων αποδεκτών τρόπων, συγκαταλεγει την κατάθεση μεταπτυχιακού του εξωτερικου στις επιστήμες της Αγωγής.Και ενώ λοιπόν επιτρέπεται η κατάθεση μεταπτυχιακού εξωτερικού απαιτούν ταυτόχρονα ο μεταπτυχιακός αυτός τιτλος να έχει λάβει ακαδημαϊκη ανάγνωριση, κάτι που για τους πτυχιούχους κολλεγίου είναι αδύνατο να προσκομίσουν δεδομένου οτι το πτυχίο τους δεν έχει ακαδημαϊκή αλλα μόνο επαγγελματικη αναγνώριση!!;; Το κερασάκι στην παράνοια ειναι οτι τόσο τα πτυχιά κολλεγιου οσο και τα μεταπτυχιακα εξωτερικού γίνινται δεκτά βάση νόμου για τοποθέτηση σε Α’Θμια και Β’θμια εκπαίδευση αρκεί να έχουν επαγγελματική αναγνώριση. Τώρα πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτη η πολυπόθητη επιλογή και τοποθέτηση χωρίς δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής επάρκειας….;;Επιπλέον, πως γινεται να επιτρέπεται διορισμός με εκρεμμοτητα προσκόμισης παιδαγωγικής επάρκειας αλλα να μην επιτρέπεται μετάταξη σε εκπαιδευτικό ΔΕ με εικοσαετή και πλέον εμπειρία στην δημοσια εκπαίδευση χωρίς δυνατοτητα προσκομμισης της βεβαίωσης να έπεται της μετάταξης του;;Αν γνωρίζετε κάτι σχετικό κ. Βούγια αναφορικα με την εκκρεμούσα παιδαγωγικη επιμόρφωση από τον ΙΕΠ, ή έστω και μια τοποθέτηση για τα όσα ανέφερα θα το εκτιμούσα ιδιαίτέρως.

Γράψτε μία απάντηση