Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στόχοι και χρονοδιαγράμματα Υπουργείου Παιδείας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στόχοι και χρονοδιαγράμματα Υπουργείου Παιδείας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόµων µε Αναπηρία – Δημόσια Διαβούλευση έως 05-10-2020.

Στόχοι και χρονοδιαγράμματα Υπουργείου Παιδείας

Σε Δημόσια Διαβούλευση έχει τεθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ., το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόµων µε Αναπηρία.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και αφορά, ιδίως, στην περίοδο 2020-2023.
Αποτελείται από 6 Πυλώνες και 30 Στόχους
οι οποίοι διαμορφώνουν μία συνεκτική οριζόντια πολιτική, αγγίζουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, και ανταποκρίνονται στις συστάσεις και την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από τα Ηνωμένα Έθνη, το αναπηρικό κίνημα, ιδίως την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), τον Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Αναφορικά
με τον τομέα της Εκπαίδευσης και των αρμοδιοτήτων ΥΠΑΙΘ, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έχουμε τους ακόλουθους στόχους με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, όπως περιγράφονται στο υπό Διαβούλευση κείμενο:
Στόχοι και χρονοδιαγράμματα Υπουργείου Παιδείας
Εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους
 1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ισότιµη πρόσβαση των ΑμεΑ σε µία ποιοτική, συµπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση.
 2. Αναθεώρηση νοµοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση µαθητών µε αναπηρία µε έµφαση στη συµπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες.
 3. Διάθεση επαρκούς ανθρώπινου δυναµικού και υλικών πόρων για την προώθηση της συµπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης.
 4. Βελτίωση της περιβαλλοντικής και µαθησιακής προσβασιµότητα, µε παροχές και προσαρµογές στο περιβάλλον, στην υποστηρικτική τεχνολογία, στο εκπαιδευτικό υλικό και στην κοινωνική ζωή.
 5. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την πρώιµη εκπαιδευτική παρέµβαση στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.
 6. Ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των µαθητών µε αναπηρία µε έµφαση σε δράσεις επαγγελµατικού προσανατολισµού.
 7. Διασφάλιση της ισότιµης µεταχείρισης όλων των φοιτητών µε αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
 8. Διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης στη Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
 9. Ανάπτυξη πιλοτικών         προγραμμάτων         για          ειδικά          θέµατα συµπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης.
 10. Αποτίµηση του θεσµού των Τµηµάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης.
 11. Διασφάλιση την ισότιµης πρόσβασης στην εκπαίδευση µαθητών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.
 12. Ανάδειξη της φωνής των µαθητών και φοιτητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 13. Εξασφάλιση της    προσβασιµότητας    µαθητών    µε    αναπηρία    στις    σχολικές µεταφορές.
 14. Εξασφαλίση της προσβασιµότητας µαθητών στα σχολικά κτήρια, µέσω της κατασκευής και βελτίωσης των σχετικών υποδοµών.
 15. Επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων µε παρεµβάσεις για τη βελτίωση φυσικής προσβασιµότητας.
 16. Ανέγερση ή επέκταση ειδικών σχολείων.
 17. Ενσωµάτωση εκπαιδευτικού περιεχοµένου για τους πολίτες που είναι Άτοµα µε Αναπηρία στην Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών.
 18. Υλοποίηση προγραμμάτων Ψηφιακής Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία.
 19. Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής υποστήριξης σε νέους που είναι Άτοµα µε Αναπηρία.

___________________________

Αναλυτικά
Στόχοι και χρονοδιαγράμματα Υπουργείου Παιδείας
Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους
 1.   Αναπτύσσουµε και υλοποιούµε Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης* για την ισότιµη πρόσβαση των Ατόµων µε Αναπηρία σε µία ποιοτική, συµπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση
 • Δηµιουργούµε νοµοθετικό πλαίσιο ικανό να προάγει τον συµπεριληπτικό/ενταξιακό στόχο.
 • Ενισχύουµε τις ενταξιακές δοµές εκπαίδευσης και υποστήριξης.
 • Διασφαλίζουµε την ισότιµη πρόσβαση σε ποιοτική τριτοβάθµια εκπαίδευση και σε ποιοτική δια βίου εκπαίδευση για όλους.
 • Διασφαλίζουµε την καθολική προσβασιµότητα των σχολείων, των Πανεπιστηµίων, των δοµών δια βίου εκπαίδευσης, των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών.
Ενδεικτικά:

στο νέο νοµοσχέδιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπεται ρύθµιση για την προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τύπου 1 (ΚΔΒΜ 1).

 • Εκπαιδεύουµε και επιµορφώνουµε τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των µαθητών.
 • Ενισχύουµε τις συµπεριληπτικές/ενταξιακές δοµές εκπαίδευσης και υποστήριξης φοιτητών (π.χ. Μονάδες Προσβασιµότητας Φοιτητών µε αναπηρία (ΦµεΑ), µορφές εξατοµικευµένης στήριξης φοιτητών, υπηρεσίες καταγραφής αναγκών των ΦµεΑ, υπηρεσίες ψυχολογικής συµβουλευτικής για ΦµεΑ, υπηρεσίες µεταφοράς ΦµεΑ).
 • Εισάγουµε τη συµπεριληπτική/ενταξιακή διάσταση στα προγράµµατα σπουδών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα προγράµµατα των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστηµών.

* Στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης θα ενταχθούν οι επιµέρους δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που ακολουθούν υπό τον ίδιο στόχο (Στόχος 12: Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους).

Xρονοδιάγραµµα:

Οκτώβριος 2020: Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου

Νοέµβριος 2020: Δηµιουργία εποπτικού πλαισίου εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου µε συγκεκριµένους δείκτες και στόχους

Νοέµβριος 2020-Ιούνιος 2023: Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Αναθεωρούµε το νοµοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση µαθητών µε αναπηρία µε έµφαση στη συµπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες Xρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Διαθέτουµε επαρκές ανθρώπινο δυναµικό και υλικούς πόρους για την προώθηση της συµπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης
 • Εξασφαλίσαµε κονδύλια για 4.500 διορισµούς µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ).
 • Διορίζουµε 10.500 εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του ανθρώπινου δυναµικού και θέτουµε ως προϋπόθεση την ενταξιακή διάσταση στην επιµόρφωσή τους.
 • Προσδιορίζουµε πόσοι από τους διορισθέντες έχουν ήδη εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.
 • Προµηθεύουµε τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) µε εξοπλισµό και ψυχοµετρικά εργαλεία.

Xρονοδιάγραµµα: 2020-2022

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Βελτιώνουµε την περιβαλλοντική και µαθησιακή προσβασιµότητα, µε παροχές και προσαρµογές στο περιβάλλον, στην υποστηρικτική τεχνολογία, στο εκπαιδευτικό υλικό και στην κοινωνική ζωή (π.χ. πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες) σε όλες τις εκπαιδευτικές δοµές όλων των βαθµίδων
Ενδεικτικά:
 • Επικαιροποιούµε προγράµµατα σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.

Χρονοδιάγραµµα: 2022-2027

 • Δηµιουργούµε προσβάσιµο έντυπο και ψηφιακό υλικό.

Χρονοδιάγραµµα: 2021-2023

 • Αποτυπώνουµε τον ισχύοντα βαθµό προσβασιµότητας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Χρονοδιάγραµµα: 2020-2021

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Εµπλεκόµενοι φορείς: Υπουργείο Εσωτερικών, Σηµεία Προσβασιµότητας των Δήµων, οικείες Διοικήσεις των ΑΕΙ.

___________________________

 1. Εκπονούµε Σχέδιο Δράσης για την πρώιµη εκπαιδευτική παρέµβαση στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
 • Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε σχέδιο δράσης για την πρώιµη εκπαιδευτική παρέµβαση µε στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και την άµεση παροχή αναγκαίας εκπαιδευτικής υποστήριξης.
Xρονοδιάγραµµα:

Σεπτέµβριος 2020-Σεπτέµβριος 2021: Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης/Αξιολόγηση αναγκών

Σεπτέµβριος 2021-Σεπτέµβριος 2022: Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Σεπτέµβριος 2022-Σεπτέµβριος 2023: Πιλοτική εφαρµογή και υλοποίηση Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

___________________________

 1. Ενισχύουµε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των µαθητών µε αναπηρία µε έµφαση σε δράσεις επαγγελµατικού προσανατολισµού
Ενδεικτικά:
 • Σχεδιάζουµε την πιλοτική εφαρµογή αναµόρφωσης και αναβάθµισης των ΕΕΕΕΚ µε στόχο την αύξηση της απορροφητικότητας των Ατόµων µε Αναπηρία στην αγορά εργασίας και θεσµοθετούµε τις δοµές µεταγυµνασιακής ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Xρονοδιάγραµµα: Έως τον Οκτώβριο 2020

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

___________________________

 1. Διασφαλίζουµε την ισότιµη µεταχείριση όλων των φοιτητών µε αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
 • Διασφαλίζουµε, µε νοµοθετική παρέµβαση, την ισότιµη παροχή ποιοτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για όλους τους φοιτητές, µέσω της απρόσκοπτης και πλήρους συµµετοχής των φοιτητών µε αναπηρία στην ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή του οικείου Ιδρύµατος (µελέτη, διοίκηση, υγεία, πρόνοια, πολιτιµσός, αθλητισµός κλπ).
 • Εισάγουµε κοινές προδιαγραφές για την εξασφάλιση συνθηκών προσβασιµότητας και δράσεων στήριξης των Ατόµων µε Αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Xρονοδιάγραµµα: Έως 2021
 • Εισάγουµε την συµπεριληπτική/ενταξιακή διάσταση στους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας των Πανεπιστηµίων.

Xρονοδιάγραµµα: Έως 2021

 • Καθιερώνουµε τη συγκρότηση επιτροπής ‘Προσβασιµότητας & Στήριξης ΑµεΑ’ σε κάθε ΑΕΙ, µε σχετική θεσµική ρύθµιση.

Xρονοδιάγραµµα: Έως 2021

 • Ενσωµατώνουµε την ενταξιακή διάσταση στα προγράµµατα σπουδών των Πανεπιστηµίων µε στόχο την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και συναφών επαγγελµατιών.

Xρονοδιάγραµµα: Εντός του 2022

 • Προβαίνουµε σε ετήσια αξιολόγηση εκάστου ΑΕΙ σχετικά µε την προσβασιµότητα.

Xρονοδιάγραµµα: Διαρκής δράση

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Διασφαλίζουµε την ισότιµη πρόσβαση στη Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
Ενδεικτικά:
 • Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε στοχευµένα προγράµµατα Διά Βίου Μάθησης για τα Άτοµα

µε Αναπηρία που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. νέους και νέες, γυναίκες,

µετανάστες, πρόσφυγες µε αναπηρία).

Xρονοδιάγραµµα: Εντός του 2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

 • Βελτιώνουµε τη λειτουργία των 2 Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ειδικής αγωγής για άτοµα µε προβλήµατα όρασης και ακοής µε την έκδοση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας.

Xρονοδιάγραµµα: Εντός του 2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Αναπτύσσουµε πιλοτικά          προγράµµατα          για          ειδικά          θέµατα συµπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης
 • Σχεδιάζουµε και      εφαρµόζουµε     πιλοτικό      πρόγραµµα      για      τη      δηµιουργία συµπεριληπτικών/ενταξιακών σχολικών κοινοτήτων.

Θέτουµε ως δείκτη επίτευξης των αριθµό των ωφελουµένων µαθητών που εντάχθηκαν επιτυχώς στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

Xρονοδιάγραµµα: 2021-2022

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Δείκτης επίτευξης: Αριθµός ωφελουµένων µαθητών που εντάχθηκαν επιτυχώς στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα

 • Σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε πιλοτικό πρόγραµµα για την Πρώιµη Εκπαιδευτική Παρέµβαση µε στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και την παρέµβαση για την άµεση παροχή αναγκαίας εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Θέτουµε ως δείκτη επίτευξης των αριθµό των ωφελουµένων µαθητών.

Xρονοδιάγραµµα: 2021-2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Δείκτης επίτευξης: Αριθµός ωφελουµένων µαθητών

 • Σχεδιάζουµε και εφαρµόζουµε πιλοτικό πρόγραµµα για την αναβάθµιση των ΕΕΕΕΚ µε στόχο την ενεργή συµµετοχή των µαθητών και την – ποιοτικά – αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτισή τους, σύµφωνα µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά τους σε συσχέτιση µε το πρόγραµµα των ΕΝΕΕΓΥΛ και την απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

Θέτουµε ως δείκτη επίτευξης των αριθµό των ωφελουµένων µαθητών.

Xρονοδιάγραµµα: Έναρξη εντός του 2020

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Προβαίνουµε σε αποτίµηση του θεσµού των Τµηµάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης
 • Συγκεντρώνουµε στοιχεία από σχολικές µονάδες, εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς, ΚΕΣΥ και υλοποιούµε βελτιωτικές αλλαγές.

Xρονοδιάγραµµα: 2021-2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Διασφαλίζουµε την ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση µαθητών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες (π.χ. πρόσφυγες-µετανάστες µε αναπηρία, Ροµά µε αναπηρία)
 • Καταγράφουµε τις ανάγκες των συγκεκριµένων οµάδων µέσω συστηµατικής συνεργασίας του Αυτοτελούς Τµήµατος Εκπαίδευσης Προσφύγων, καθώς και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία, την Ύπατη Αρµοστεία και άλλους διεθνείς οργανισµούς και σχετικούς φορείς.
 • Εκπονούµε σχέδιο και υλοποιούµε δράσεις για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και την πλήρη υποστήριξη των εν λόγω ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

Χρονοδιάγραµµα: ΄Εως 2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

 1. Αναδεικνύουµε τη φωνή των µαθητών και φοιτητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διασφαλίζουµε την ελεύθερη έκφραση απόψεων σχετικά µε θέµατα που αφορούν τους

µαθητές και φοιτητές µε αναπηρία και την ισότιµη συµµετοχή τους σε συλλογικές διαδικασίες και όργανα και στη Βουλή των Εφήβων µε τη θέσπιση συγκεκριµένης ποσόστωσης για τη σταθερή εκπροσώπησή τους στα ανωτέρω όργανα και θεσµούς.

Χρονοδιάγραµµα: ΄Εως 2023

 • Κατοχυρώνουµε θεσµικά τη συµµετοχή των φοιτητών και του προσωπικού µε αναπηρία στην ‘Επιτροπή Προσβασιµότητας & Στήριξης ΑµεΑ’ των ΑΕΙ.

Χρονοδιάγραµµα: Έως 2023

 • Κατοχυρώνουµε νοµοθετικά τη συµµετοχή των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κατάρτιση και υλοποιούµε Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσής τους.

Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

___________________________

Στόχοι και χρονοδιαγράμματα Υπουργείου Παιδείας
 1. Εξασφαλίζουµε την    προσβασιµότητα    µαθητών    µε    αναπηρία    στις    σχολικές µεταφορές

 

 • Μεριµνούµε για την προσβασιµότητα µαθητών µε αναπηρία στις σχολικές µεταφορές, ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πάγιας, ετήσιας δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών και των Περιφερειών της χώρας για τη µεταφορά των µαθητών.

Χρονοδιάγραµµα: Πάγια ετήσια δράση

Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Εσωτερικών, Περιφέρειες

___________________________

 1. Εξασφαλίζουµε την προσβασιµότητα µαθητών στα σχολικά κτήρια, µέσω της κατασκευής και βελτίωσης των σχετικών υποδοµών

 

Οι δήµοι της χώρας καλούνται να υποβάλουν πρόταση χρηµατοδότησης για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραµπών πρόσβασης Ατόµων µε Αναπηρία, καθώς και την κατασκευή χώρων υγιεινής Ατόµων µε Αναπηρία, στις σχολικές µονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρµοδιότητα. Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.

Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2020, µε δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αιτηµάτων των Δήµων

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών, Δήµοι

___________________________

 1. Επισκευάζουµε και συντηρούµε τα σχολικά κτήρια µε παρεµβάσεις για τη βελτίωση φυσικής προσβασιµότητας

Επισκευάζουµε και συντηρούµε σχολικά κτήρια (µέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ‘Αντώνης Τρίτσης’, 2020-2023). Η εν λόγω δράση περιλαµβάνει κάθε είδους ενέργεια που αφορά στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων, µεταξύ των οποίων ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑµεΑ, ράµπες πρόσβασης ΑµεΑ, χώροι υγιεινής ΑµεΑ, παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθµιση της ασφάλειας των µαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτήρια (δενδροφυτεύσεις, φαρµακεία-απινιδωτές, κ.ά.).

Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών, Δήµοι

___________________________

 1. Προχωρούµε σε ανέγερση ή επέκταση ειδικών σχολείων
 • Προβαίνουµε στην ανέγερση δεκατεσσάρων (14) ειδικών σχολείων, καθώς και σε δράσεις για την επέκταση των σχολικών κτηρίων σε ειδικά σχολεία, στο πλαίσιο του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού ‘Αντώνης Τρίτσης’.

Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών, ΟΤΑ

___________________________

17. Εξασφαλίζουµε την ενσωµάτωση εκπαιδευτικού περιεχοµένου για τους πολίτες που είναι Άτοµα µε Αναπηρία στην Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών

 • Δηµιουργούµε κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόµενο προσαρµοσµένο στις ανάγκες των πολιτών που είναι Άτοµα µε Αναπηρία.
 • Ενσωµατώνουµε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο στην Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών.
 • Καθιστούµε την εκπαίδευση για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων εφικτή σε ευρεία κλίµακα.

Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Ιούλιο 2021

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

___________________________

18. Υλοποιούµε προγράµµατα Ψηφιακής Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία

 

 • Μεριµνούµε για την ψηφιακή κατάρτιση ηλικιωµένων µε προβλήµατα όρασης ή ακοής για την αύξηση του βαθµού αυτονοµίας τους, τη διευκόλυνση της καθηµερινότητάς τους (π.χ. δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ηλεκτρονικές πληρωµές, υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων κλπ) και την πρόσβαση στην πληροφόρηση µέσω της περιήγησης στο διαδίκτυο για οποιαδήποτε θέµα της καθηµερινής τους ζωής.
 • Μεριµνούµε για την ψηφιακή επανακατάρτιση Ενηλίκων ΑµεΑ για άτοµα που σε κάποια φάση της ενήλικης ζωής τους απέκτησαν κάποιας µορφής αναπηρία και ενώ είναι ήδη ψηφιακά καταρτισµένα, υπάρχει ανάγκη επανακατάρτισής τους στη χρήση νέων τεχνολογιών, µε εξειδίκευση ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας (αναπηρία όρασης, κώφωση ή βαρηκοΐα, κινητικές αναπηρίες, πολλαπλές αναπηρίες).

Χρονοδιάγραµµα: 2021-2022

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

___________________________

19. Παρέχουµε επαγγελµατική κατάρτιση και συµβουλευτική υποστήριξη σε νέους που είναι Άτοµα µε Αναπηρία

 • Θέτουµε συγκεκριµένους δείκτες επίτευξης για τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης (180 νέα άτοµα) και συµβουλευτικής υποστήριξης (180 νέα άτοµα) για Άτοµα µε Αναπηρία στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, στον Φάρο Τυφλών, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Θεσσαλονίκης και για τα Εργαστήρια Προστατευµένης Εργασίας (30 νέα άτοµα).
 • Σχεδιάζουµε τη δηµιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣEπ) Ένταξης για την απασχόληση και ένταξη Ατόµων µε Αναπηρία στην αγορά εργασίας. Χρονοδιάγραµµα: 2020-2021, σε ετήσια βάση

Εντός του 2022: Σχεδιασµός ΚοινΣEπ Ένταξης

Υπεύθυνος φορέας: Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)

Δείτε σχετικά

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Δικαιώματα ΑμεΑ: 6 Πυλώνες-30 Στόχοι-Λήξη Διαβούλευσης 5.10.2020
Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ευκαιρία κοινωνικής ένταξης-Αρθρο του Γ. Σταμάτη Γ.Γ Κοιν. Αλληλεγγύης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση