Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ: Θέματα εκλογής-Τροποποίηση απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων – Τροποποίηση απόφασης.

Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2657 – 30.06.2020  η υπ. αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/ 27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:

«α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύ- ει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).

Αναλυτικά
Αρθρο πρώτο

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/ 14241/ Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 225) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος.

Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων και οι διαδικασίες ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσω του συστήματος αυτού καταρτίζονται και τηρούνται τα Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Α.Ε.Ι., υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύσσονται καθώς και αιτήσεις για τη διαδικασία ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, και αναρτώνται οι πράξεις που διέπουν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων και τις διαδικασίες ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες.

Τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας υπουργικής απόφασης παραμένουν σε ισχύ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει ως υποψήφιο στη διαδικασία εκλογής σε προκυρηχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή), πλην των ήδη εγγεγραμμένων στο Γενικό Μητρώο της παρ. 3 του παρόντος, εγγράφεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Κατά την εγγραφή του ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει τα ατομικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας), τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό, κινητό τηλέφωνο και e-mail), καθώς και ένα προτεινόμενο «όνομα χρήστη» και ένα «συνθηματικό», το οποίο θα χρησιμοποιεί κατά την είσοδό του στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Για την πιστοποίησή του ο χρήστης υποβάλει σχετικό αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αντίγραφο δελτίου αστυ- νομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ).

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του χρήστη και ελέγχου του υποβληθέντος δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας από το γραφείο αρωγής χρηστών του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του,

κάθε χρήστης δύναται να υποβάλει ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, τίτλων σπουδών, επιστημονικές δημοσιεύσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο κρίνει απαραίτητο για τη συμμετοχή του στη διαδικασία εκλογής.

Όλα τα στοιχεία, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν αναρτηθεί από τον κάθε υποψήφιο καταχωρίζονται στην καρτέλα του κάθε υποψηφίου και αυτά εμφανίζονται ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας σε προκηρυχθείσα θέση.

Οι υποψήφιοι δύνανται να ενημερώνουν την καρτέλα τους και να συνυποβάλλουν πρόσθετα δικαιολογητικά, ενώ υποχρεούνται αμελλητί να υποβάλλουν εκ νέου το σχετικό δικαιολογητικό ταυτοπροσωπίας (αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο) σε περίπτωση αντικατάστασής του ή λήξης της ισχύος του.

2. Προκήρυξη θέσεων καθηγητών και αίτηση υποψηφιότητας.

α) Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), καθώς και η αίτηση για ανανέωση ή μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα από την αρμόδια για την προκήρυξη υπηρεσία του Ιδρύματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

β) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας

για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή) υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται από το κάθε Ίδρυμα στο πλαίσιο της κάθε προκήρυξης και τα οποία δεν έχουν καταχωρισθεί ήδη στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος.

γ) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή και οι υπηρετούντες επί θητεία επίκουροι καθηγητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης ή μονιμοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται από το κάθε Ίδρυμα στο πλαίσιο της κάθε προκήρυξης, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο και δεν χρήζουν επικαιροποίησης.

δ) Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας ή εξέλιξης ή ανανέωσης ή μονιμοποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολο- γητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.».

Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ
Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τις εν εξελίξει διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και τις διαδικασίες ανανέωσης ή μονιμοποίησης των επίκουρων καθηγητών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει συνεδριάσει το Εκλεκτορικό Σώμα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Δείτε επίσης

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Π.Χ για συστήματα βιντεοεπιτήρησης δημοσίων αρχών σε δημόσιους χώρους
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου: Έναρξη έρευνας για τη μετανάστευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση