Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠΠΣ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών: Η ΕΕΠΠΣ είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θητεία ενός (1) έτους.

Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής

Με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Σχολείων Πρότυπων και Πειραματικών (ΕΕΠΠΣ)

Δείτε τη συγκρότηση

 1. Καλκάνης Γεώργιος του Θεοφάνη με Α.Δ.Τ.ΑΝ075811, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρος.
 2. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ007576, Διευθυντής του 1ου 12/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) (μέλος).
 3. Μάντζος Λεωνίδας του Αχιλλέα με Α.Δ.Τ. Χ083651, Διευθυντής του Πρότυπου Γ.Ε.Λ. Αναβρύτων (μέλος).
 4. Καλλιτσάκη Χάιδω του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΝΑ515275, Διευθύντρια 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας (μέλος).
 5. Καλυκάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. Π161895, Διευθυντής που υπηρετούσε στο Πειραματικό Γ.Ε.Λ Ηρακλείου (μέλος).
 6. Παπατσίμπα Λαμπρινή του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΕ558102, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) (μέλος).

 

 1. Αδαμοπούλου Αμαλία του Στυλιανού με Α.Δ.Τ. Φ020685, Εκπαιδευτικός (μέλος).

Γραμματέας ορίζεται η Ριζάκη Αικατερίνη του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. ΑΝ602245, εκπαιδευτικός Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η θητεία των μελών της Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι ενός (1) έτους.

Δείτε την Απόφαση
Δείτε το ΦΕΚ

_____________

Πως συγκροτείται η ΕΕΠΠΣ

 1. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θητεία ενός (1) έτους. Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ συμμετέχουν: α) ‘Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος ομότιμος ή αφυπηρετήσας ως Πρόεδρος,

β) Τέσσερις (4) Διευθυντές που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο,

γ) Ένας (1) εκπαιδευτικός που υπηρετεί ή υπηρετούσε σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο,

δ) Ένας (1) Εκπαιδευτικός.

Ποιος ορίζεται Αντιπρόεδρος

 1. Ως αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ ορίζεται ένα από τα μέλη της, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο/η αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον/την πρόεδρο και τον/την αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 1. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πότε συνεδριάζει

 1. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του/της προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

 

 1. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά και εκτάκτως κατά την κρίση του/της προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον/την πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

Καθήκοντα Προέδρου

 1. Ο/η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του/της ανατίθεται με απόφαση Ε.Ε.Π.Π.Σ.

 

 1. Ο/η πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε εκπαιδευτικούς Πειραματικών ή Προτύπων Σχολείων την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

 

 1. Ο/η γραμματέας και ο/η αναπληρωτής του/της ορίζονται με την ίδια απόφαση που ορίζονται τα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., διοικητικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι εκπαιδευτικοί, κατηγορίας ΠΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσονται πρακτικά από τον γραμματέα και επικυρώνονται από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του/της προέδρου της.

 

 1. Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου της, είτε εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Πειραματικών ή Πρότυπων Σχολείων, είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

 

 1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Που συνεδριάζει

 1. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

__________________

Δείτε επίσης

Ανανέωση αποσπάσεων στα Πρότυπα | Ονόματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση