Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι ΕΕΠ: 800 θέσεις-28 για τα μέλη ΕΕΠ-Αρμοδιότητες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι ΕΕΠ: Συνιστώνται 800 θέσεις-28 για τα μέλη ΕΕΠ-Αρμοδιότητες-Που υπάγονται.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι ΕΕΠ

Oκτακόσιες (800) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘ, “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ, που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 47.

Εξ αυτών

28 θέσεις αφορούν σε Συμβούλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) οι οποίες συνιστώνται για πρώτη φορά στην εκπαίδευση.

Ετσι απο 540 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου στις ΠΔΕ, θα έχουμε 800 Συμβούλους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαέξι (16) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): σαράντα (40) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα δύο (42) θέσεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δεκατρείς (13) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): σαράντα μία (41) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): εννέα (9) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): δέκα (10) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): τριάντα έξι (36) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): επτά (7) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δεκαπέντε (15) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): δεκατέσσερις (14) θέσεις.

ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τέσσερις (4) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): επτά (7) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.

ιθ) Χημικών Μηχανικών (ΠΕ85): μία (1) θέση.

κ) Πληροφορικής (ΠΕ86): τριάντα μία (31) θέσεις.

κα) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): οκτώ (8) θέσεις

κβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): επτά (7) θέσεις.

κγ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 90): μία (1) θέση.

κε) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): τέσσερις (4) θέσεις.

κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: σαράντα πέντε (45) θέσεις.

κζ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): δέκα (10) θέσεις.

κη) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): δέκα (10) θέσεις.

κθ) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): δύο (2) θέσεις.

κι) Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25): δύο (2) θέσεις.

λ) Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): δύο (2) θέσεις.

λα) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): δύο (2) θέσεις.

λβ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

λγ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

λδ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης

κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την απόφαση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26.

Οι θέσεις των περ. λβ΄ έως λδ΄ κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται

διοικητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης:

α) των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και

γ) των μελών του Ε.Ε.Π. υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν.

Έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι:
 • H παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
 • η επιμόρφωση,
 • η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και
 • η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και
 • η συμμετοχή στη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας και των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι:
 •  H υποστήριξη για την κάλυψη των καθημερινών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών,
 • η παρακολούθηση διδασκαλιών και η παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών,
 • η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
 • η υποστήριξη της αξιοποίησης του υλικού και του εξοπλισμού τους και
 • η ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την εν γένει ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς και
 • η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π.

αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους του συνόλου των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται, καθώς και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται στη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26.

Ομοίως οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π.

αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε επίσης

Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Τι περιέχει το νομοσχέδιο Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις
Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ με εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ: Ποιες οι διαφορές με την στελέχωση των ΚΕΣΥ
Διάταξη: 1.100 οργανικές ΚΛ-Ψυχολόγων-Ανήκουν στα ΚΕΔΑΣΥ(τ. ΚΕΣΥ)-διατίθενται στις ΕΔΥ(τ. ΕΔΕΑΥ)
Επιδόματα στελεχών εκπαίδευσης: Ποια αυξάνονται και ποια παραμένουν ίδια
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Ενταξιακή εκπαίδευση: Με ποιους τρόπους ενισχύεται-Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση