Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνάφεια με ειδική αγωγή και σχολική ψυχολογία μεταπτυχιακών: Εγγραφα που προσκομίζονται στο ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνάφεια με ειδική αγωγή και σχολική ψυχολογία μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών: Τα έγγραφα που προσκομίζονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Δείτε όλες τις αποφάσεις διαπίστωσης συνάφειας.

Σε κοινοποίηση των διατάξεων τροποποίησης κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), προέβη το ΥΠΑΙΘ με το υπ. αριθμ. 124202/ Ζ1/4-10-2021 έγγραφό του.

Με το έγγραφο

Α. Κοινοποιείται η με αριθμ. πρωτ. 89938/Ζ1/23- 7-2021 Υ.Α. “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» Υ.Α. (Β΄1152)”.

Β. Αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν για την εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών και διαδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

________________

Δείτε το έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαρούσι, 4-10 -2021

124202/ Ζ1

ΠΡΟΣ:     Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων τροποποίησης κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 3777, τ. Β΄ δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 89938/Ζ1/23- 7-2021 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» Υ.Α. (Β΄1152)».

Με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης:
1. Τροποποιούνται τα κριτήρια

της περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 Υ.Α. (Β΄1152) που αφορούν μεταπτυχιακούς τίτλους προερχόμενους από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Για την εξέταση των ως άνω τίτλων

ως προς τη συνάφειά τους με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ή της Σχολικής Ψυχολογίας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13), απαιτείται στο εξής, είτε αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

2. Τροποποιείται

η περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4- 4-2019 Υ.Α. (Β΄1152), με μόνη την προσθήκη των ωρών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στη διάταξη πιστωτικών μονάδων ECTS πρακτικής άσκησης, όπως άλλωστε προβλέπεται σχετικά από τις διατάξεις της αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-07 Υ.Α. «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄1466).

Κατόπιν των ανωτέρω:
Α. Για την εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής

με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου που κατέχουν

2. Aναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

3. Bεβαίωση του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, την ακριβή διάρκειά της σε ώρες εργασίας και την αντιστοίχιση αυτής σε πιστωτικές μονάδες ECTS , καθώς και αναλυτική περιγραφή των δομών στις οποίες αυτή διεξάγεται.

Για τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται επίσημη μετάφραση, εκτός εάν έχουν εκδοθεί στην Αγγλική Γλώσσα.

4. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Β. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής

που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή της Σχολικής Ψυχολογίας, αιτούνται την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,

2. Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,

3. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,

4. Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,

5. Eπικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, εκτός εάν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα,

6. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Κοινοποίηση διατάξεων τροποποίησης κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση απόφασης κριτηρίων συνάφειας μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ-Σχολική Ψυχολογία σε 5 σημεία
Πρακτική άσκηση 500 ωρών: Επιστολή διαμαρτυρίας για την τροποποίηση της απόφασης για τη συνάφεια μεταπτυχιακών με ΕΑΕ και Σχολ. Ψυχολογία

Δείτε

Ολες οι Αποφάσεις Διαπίστωσης Συνάφειας
1) Η Αρχική
2) Η 1η Τροποποίηση
3) Η 2η Τροποποίηση
4) Η 3η Τροποποίηση
5) Η 4η Τροποποίηση
6) Η 5η Τροποποίηση
7) Η 6η Τροποποίηση
8) Η 7η Τροποποίηση
9) Η 8η Τροποποίηση
10) Η 9η Τροποποίηση
11) Η 10η Τροποποίηση
12) Η 11η Τροποποίηση
13) Η 12η Τροποποίηση
Λίστα Συνάφειας: Διόρθωση σφάλματος στην 80237/ΖΙ/21-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Πριν φύγετε

Προσλήψεις 2022-Δημόσιο: Στο Υπουργικό Συμβούλιο η δυνατότητα μετατροπής 4700 αναπληρωτών εκπ/κών σε μόνιμους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση