Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων.

Με την υπ. αριθμ. 31516/Γ1, ΦΕΚ B 908 – 15.03.2019, συστήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων άμισθη Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, του άρθρου 21 του ν.4369/2016.

Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:

Είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ως εξής:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος θα επιλεγεί με δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα, ο οποίος θα επιλεγεί υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής επιλέγεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου. Τα υπόλοιπα μέλη αναπληρώνονται από ισάριθμους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα που επιλέγονται με δημόσια κλήρωση.

Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

  1. i) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι εκπροσωπούν τους οικείους υπαλλήλους στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.ΥΣ.ΔΙ.Π) στο ΥΠΠΕΘ.
  2. ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

 Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠΠΕΘ.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.

Δείτε το Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ B 908 – 15.03.2019 Σελίδες 8 (10437 – 10444)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση