Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολική διαρροή μαθητών Ρομά: Εγκριση υλοποίησης Προγράμματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχολική διαρροή μαθητών Ρομά: Eγκριση, από το ΥΠΑΙΘ, αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της.

Σχολική διαρροή μαθητών Ρομά

Εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Peer2peer: relate schools to combat Roma dropout», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες της Π/βάθμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η έγκριση παρέχεται από την Γ.Γ ΥΠΑΙΘ και Α. Γκίκα (Αρ. Πρωτ.: Φ.1/ΝΤ/ 55639/ 168503/Δ7/11-12-2020), έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 55639/Δ7/14-05-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά σε αίτημα του Φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) και το με αρ. 46/24-09-2020 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ.

Οι προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων

στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και αυτό δύναται να εφαρμόζεται διαδικτυακά, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ταυτόσημο με αυτό το οποίο έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ.

2. Υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων

και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε συνθήκες μετάδοσης του Covid-19.

3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος

στο σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες

για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.

5. Το πρόγραμμα υλοποιείται

με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

6.Κατά την υλοποίηση των δράσεων

είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών.

7. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/τριών

σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και (γ) η διαρκής παρουσία εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

8. Εφαρμόζονται οι διατάξεις

που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών /τριών, όπως αυτές προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υπουργική Απόφαση και (β) την Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υπουργική Απόφαση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις του COVID-19.

9. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση

η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε στο ΙΕΠ για έγκριση.

10. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού

το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ., (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

11. Το πρόγραμμα

να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

12. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος

εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

13. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος,

προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων,μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.

14. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος

πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

15. Το εκπαιδευτικό υλικό του Φορέα

δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και από τον/την Υπεύθυνο/η Πολιτιστικών Θεμάτων /Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

16. Δεν επιτρέπεται

οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

17. Το εκπαιδευτικό υλικό

να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και να διανέμεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Σχολική διαρροή μαθητών Ρομά
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο,

ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας  να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή  του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες  της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Δείτε επίσης

Βαθμολογία Α τριμήνου Δημοτικών για το σχολικό έτος 2020-21: Πως θα παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου
Εγκύκλιος εξ αποστάσεως αξιολόγησης μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-21
Εκθεση εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων κατά την παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Τηλεκπαίδευσης)
Διευκρινίσεις διάθεσης ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση