Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σχολικοί Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας Γενικών σχολείων: Καθήκοντα, αρμοδιότητες, ωράριο | Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Σχολικοί Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας Γενικών σχολείων: Καθήκοντα, αρμοδιότητες, ωράριο, προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου – Οδηγός 2020 των αιρετών Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.
Σχολικοί Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας Γενικών σχολείων (Νοσηλευτές ΠΕ25)

Των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Α. Καθηκοντολόγιο ΦΕΚ 2038/5 Ιουνίου 2018 ( Αριθμ. 88348/Δ3) Δείτε ΕΔΩ

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές των ίδιων ή συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν.

Ειδικότερα ο Σχολικός Νοσηλευτής:
 1. Υποστηρίζει τους μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές και σε κάθε είδους εκδήλωση που οργανώνει το σχολείο. Σε καμία περίπτωση ο Σχολικός Νοσηλευτής δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος έχει την ευθύνη εκπαίδευσης του μαθητή.
 2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του συνεργάζεται με τους γονείς των υποστηριζόμενων μαθητών και τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να ενημερωθεί και να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταρτίσει το ιστορικό τους, να λάβει οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή τους όπως και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που αφορά την υποστήριξή τους.
 3. Χορηγεί την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή μετά τις έγγραφες οδηγίες των θεραπόντων ιατρών και την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των εχόντων τη γονική μέριμνα των μαθητών.
 4. Δεσμεύεται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης επαγγέλματος» του κλάδου τους.
 5. Ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο καταρτίζει σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών, τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών.
 6. Διαμορφώνει σχέδιο επείγουσας παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποστηριζόμενων μαθητών. Σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου ενημερώνει και δίνει κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό του σχολείου προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη λήψη μέτρων πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, ακόμα και στην περίπτωση απουσίας του από τη σχολική μονάδα.
 7. Προτείνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε σχέση με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ή απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων ή επιβεβλημένων συνθηκών υγιεινής που αφορούν την προστασία των μαθητών.
 8. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενημερώνει τους μαθητές των τάξεων, με κατάλληλο τρόπο και εποπτικό υλικό ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού που πιθανόν να συμβεί εντός της αίθουσας ή του προαύλιου χώρου ή σε δραστηριότητα εκτός σχολικού χώρου, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων πανικού, τη διατήρηση της ψυχραιμίας και την ενημέρωση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
 9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του τηρεί απαρέγκλιτα το απόρρητο όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Για κάθε υποστηριζόμενο μαθητή τηρείται ατομικός φάκελος και φροντίζει για την ενημέρωση αυτού με το ιατρικό ιστορικό του μαθητή, τις έγγραφες ενημερώσεις ή οδηγίες που έχει λάβει από τους γονείς ή κηδεμόνες και τους θεράποντες ιατρούς, το υποστηρικτικό πρόγραμμα του μαθητή, το σχέδιο επείγουσας παρέμβασης και αντιμετώπισης και καταχωρεί, παρατηρήσεις, καταγραφές συμβάντων, κ.α. Οι ατομικοί φάκελοι φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο στο γραφείο του Διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
 11. Σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς ή κηδεμόνες των υποστηριζόμενων μαθητών για θέματα της αρμοδιότητάς του και εφόσον χρειάζεται συνεργάζεται με τον θεράποντα ιατρό για ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και σχετίζονται με την υγεία του μαθητή.
 12. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και το Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την καλύτερη ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον.
 13. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά του μαθητή σε νοσηλευτικό ίδρυμα συνοδεύει το μαθητή και παραμένει σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα και μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή τους.
 14. Συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που υπηρετεί και λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητές του, διατυπώνοντας απόψεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις.
 15. Αναλαμβάνει καθήκοντα που ανατίθενται, από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, που σχετίζονται με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όταν τα καθήκοντά του το επιτρέπουν, στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής του με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
 16. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων εποπτεύει τους υποστηριζόμενους μαθητές, ενώ συνεργάζεται με τους εφημερεύοντες για πιθανές προσαρμογές προς διευκόλυνση των μαθητών, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες.
 17. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων μαθητών από οποιαδήποτε δραστηριότητα του σχολικού προγράμματος, προσέρχεται κανονικά στη σχολική μονάδα και ασκεί καθήκοντα που προβλέπονται ή αναλαμβάνει εργασίες που τα όργανα διοίκησης του σχολείου δύνανται να αναθέσουν, είτε εντός του σχολικού χώρου είτε εκτός αυτού σε προγραμματισμένη δραστηριότητα του σχολείου. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων μαθητών με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. τοποθετείται για την άσκηση των καθηκόντων σε άλλη σχολική μονάδα για την υποστήριξη μαθητή/ών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τον/τους οποίο/ους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης.
 18. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας, β) φροντίζει για τη διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου, γ) ενημερώνει και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημίες όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων, δ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας, ε) διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στ) σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υγειονομικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και ζ) συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.α.), και συνιστά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών.
 19. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού νοσηλευτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.
Σχολικοί Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας Γενικών σχολείων
Β. Ωράριο ΦΕΚ 1585/8 Μαΐου 2018 Δείτε ΕΔΩ

Αριθμ. 66079/Δ3 (2)

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

 • Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ),

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

 • Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.

 Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.

Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως

 • η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού,
 • η καταχώρηση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών,
 • η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών,
 • η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 • ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,
 • η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,
 • η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό,
 • οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών,
 • η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες υποστηρικτικού έργου για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες υποστηρικτικού έργου για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Η με αριθμ. πρωτ. 28915/Γ6/12-3-2007 υπουργική απόφαση (B΄ 449) παύει να ισχύει

Γ. Ενέργειες προγραμματισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών, προγράμματα συνεκπαίδευσης, ωράριο κ.α.)
Νηπιαγωγεία Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.7/74054/Δ1/ 15-6-2020 Δείτε ΕΔΩ
Δημοτικά Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/15-6-2020 Δείτε ΕΔΩ

Σας παραθέτουμε μερικές χρήσιμες επισημάνσεις από την Εγκύκλιο:

Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί

Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής.

Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 2005/31 Μαΐου 2019 Δείτε ΕΔΩ

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές

Σχολικοί Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας Γενικών σχολείων
Δ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΔΥΜ Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 Δείτε ΕΔΩ

1. Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε. και Δ.Ε.).

2. Το Α.Δ.Υ.Μ.:

α) έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και την προάσπιση της υγείας και της ζωής των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και τη στήριξη αυτών με τη λήψη ανάλογων μέτρων,

β) αποτελεί μέσο επικοινωνίας του ιατρού με τη σχολική μονάδα και περιέχει τα πορίσματα της ιατρικής εξέτασης του μαθητή/τριας που αφορούν στο σχολείο,

γ) είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου,

δ) έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 «περί ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών» του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123 τ. Α΄/15.7.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες,

στ) πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας φοίτησης των μαθητών/τριών για θέματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

3. Το Α.Δ.Υ.Μ. τηρείται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. και Δ.Ε.

4. Του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ. λαμβάνουν γνώση οι αρμόδιοι διδάσκοντες καθώς και οι ιατροί ή άλλοι, αρμόδιοι κατά περίπτωση, επαγγελματίες υγείας, προκειμένου για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριών καθώς και για τη στήριξη αυτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Νομοθεσία

Καθηκοντολόγιο ΠΕ25-ΕΒΠ Γενικής
Προγραμματισμός έργου Νηπιαγωγείων Γενικής 2020
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Γενικής 2020
Υπουργική Απόφαση  Ωραρίου-ΕΕΠ-ΕΒΠ- ΦΕΚ 1585-2018
Θέματα Δευτεροβάθμιας ΦΕΚ 2005/2019
Δελτίο Υγείας ΑΔΥΜ

Δείτε σχετικά

Σχολικοί Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας ΣΜΕΑΕ: Καθήκοντα, αρμοδιότητες, ωράριο, προγρ/σμός εκπ/κού έργου | Οδηγός 2020

Δείτε επίσης

Αδειες ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών: Νέα ενημέρωση με οδηγίες, ερωτήσεις-απαντήσεις
Αδεια ασθενείας τέκνου: Τι προβλέπεται για τη χορήγησή της σε μόνιμους και αναπληρωτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση