Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συντονιστές Σύμβουλοι ΔΙΕΚ: Καθορισμός καθηκόντων, προσόντων και διαδικασίας επιλογής | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συντονιστές Σύμβουλοι ΔΙΕΚ: Καθορισμός καθηκόντων, προσόντων και διαδικασίας επιλογής – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ΦΕΚ.

Συντονιστές Σύμβουλοι ΔΙΕΚ

Με την υπ. αριθμ. Κ5/159637 Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6879/30-12-2022 έχουμε τον καθορισμό των καθηκόντων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα με την Απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα των Συντονιστών Συμβούλων που απασχολούνται στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας της χώρας και με την αγορά εργασίας και Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, ως Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ. της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), τα θέματα της διαδικασίας και ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ., καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι

Υποψήφιοι για επιλογή Συντονιστή Συμβούλου στα Γ.Ε.Α.Σ. που λειτουργούν στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020:

α) Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό,

β) Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην υπό στοιχεία 13173/Κ6/7.2.2022 (Β’ 617) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού», οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

βα) τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

ββ) πληρούν τα προσόντα εξειδίκευσης στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τίτλοι σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του ΥΠΑΙΘ.

Πρόσκληση επιλογής Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ

Για την επιλογή των Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ., το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ. ΔΙ.ΒΙ.Μ.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία, σε ψηφιακή μορφή, δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το ΦΕΚ Β 6879/30-12-2022

Δείτε επίσης

Επιλογή διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων: Τροποποίηση Απόφασης-Δεκτά πτυχία Κολεγίων 

ΟΛΜΕ: Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης για τις μονιμοποιήσεις και για νέες προσλήψεις το νέο έτος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση