Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα επτά (7) βήματα της Διαδικασίας Αιτήσεων για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα επτά(7) βήματα της διαδικασίας υποβολής Αιτήσεων για μόνιμο διορισμό, υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Παραθέτουμε ακολούθως τα επτά(7) βήματα της διαδικασίας υποβολής Αιτήσεων για μόνιμο διορισμό, υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ, για τις 4.500 θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ), από τη στιγμή που θα εκδοθεί η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Τα επτά(7) βήματα της Διαδικασίας των Αιτήσεων για τους 4.500 μόνιμους διορισμών

1. Εκδοση Προκήρυξης ΑΣΕΠ

 Εκδίδεται η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ του άρθρου 54 του ν. 4589/2019,  με τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των 4.500 κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Ε. με αναπληρωτές.

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Ε.Α.Ε..

Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

2. Εκδοση Πρόσκλησης Υπουργείου Παιδείας

Εκδίδεται αμέσως μετά την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr), καθώς και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.g).

Με την Πρόσκληση:

α) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. με την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, και

β) ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Υποβολή δικαιολογητικών σε ΔΠΕ ή ΔΔΕ ή ΠΔΕ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων Ε.Α.Ε. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων τα υποβάλλουν υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

4. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ειδικά διαμορφωμένη έντυπη αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας. Στην αίτηση αυτή καταγράφονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία εν συνεχεία κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, μαζί με την αίτηση, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2.

Δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

5. Ελεγχος Αιτήσεων από  ΔΠΕ – ΔΔΕ – ΠΔΕ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

6. Ενημέρωση ΑΣΕΠ από Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης.

7.  Ηλεκτρονική Αίτηση υποψηφίων σε ΑΣΕΠ – Διασταύρωση στοιχείων ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το Α.Σ.Ε.Π., θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διατηρούνται στις υπηρεσίες αυτές ή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., αντίστοιχα, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών της διαδικασίας επιλογής προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη περιπτώσεων εκκρεμοδικίας, και στη συνέχεια καταστρέφονται ή διαγράφονται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ όλων των υποψηφίων

Σημείωση:

Η κατανομή των 4.500 θέσεων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το πέρας των υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Αρα μόλις θα εκδοθεί η Προκήρυξη ΑΣΕΠ υποβάλλουμε αίτηση, χωρίς προτιμήσεις.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

6 Σχόλια

 1. Ευανθία Τάζογλου σε

  Θα ήθελα να ρωτήσω κ. Βούγια, καθώς δεν έχω παρακολουθήσει τις σχετικές εξελίξεις με τη συγκεκριμένη αναμενόμενη προκήρυξη για τις μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π., προϋπόθεση όλων των διαδικασιών που πρέπει να κάνουμε είναι η εγγραφή στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.? Έχω κάνει εγγραφή, αλλά στο σύστημα δεν υπάρχουν καθόλου τα στοιχεία μου (σπουδές, προϋπηρεσία) και αναφέρει ότι πρέπει να επικοινωνήσω με κάποια διεύθυνση εκπαίδευσης για να τα επικαιροποιήσω. Να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια δεν εργάζομαι ως ΕΕΠ (Ψυχολόγος), αλλά εργάστηκα πριν αρκετά χρόνια. Σε ποια διεύθυνση εκπαίδευσης πρέπει να απευθυνθώ για να “περαστούν” τα στοιχεία μου (σπουδές, κτλ)? Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια? ‘Η στην Περιφερειακή Διευθυνση?

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, επικοινωνήστε με την τελευταία Περιφερειακή διεύθυνση που δουλέψατε και μόλις βγει η Προκήρυξη πηγαίνετε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας.

   • ΤΕΝΙΑ ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ σε

    Κύριε Βούγια η ταχυδρομική ή με κούριερ αποστολή των δικαιολογητικών θα είναι εφικτή; Ή θα πρέπει να τα πάμε αυτοπροσώπως ; Διότι η ΠΔΕ στην οποία ανήκω είναι σε άλλο νησί. Σας ευχαριστώ

    • Βασίλης Βούγιας σε

     Μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε ΠΔΕ, αλλά να περιμένουμε την Προκήρυξη και τις οδηγίες του Υπουργείου να δούμε σίγουρα τι θα προβλέπουν.

 2. ΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ σε

  Κ. Βουγια καλησπερα ζητω την βοηθεια σας Ειμαι κατοχος πτυχιου ειδικου παιδαγωγου και Λογοθεραπειας απο ΑΕΙ Αλλοδαπης και προσφατα κατοχος Διδακτορικου τιτλου Λογοθεραπειας και ειδικης Αγωγης . Για το σχολικο ετος 2018-2019 δεν καταφερα να διοριστω αναπληρωτης διοτι μου ελειπε η προυπηρεσια και το πτυχιο διδακτορικης διατριβης.1) Ζητω να μαθω αν πρεπει να ζητησω συναφεια για το Διδακτορικο και αν πρεπει να κανω εγγραφη στο ΟΠΣΥΔ.και η προκηρυξη που βρισκεται για δημοσιευση θα ειναι οι μονιμες θεσεις και για τους ΕΕΠ & ΕΒΠ.Σας ευχαριστω εκ των προτερων ακι περιμενω την βοηθεια σας.

Γράψτε μία απάντηση