Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα ΑΕΙ οφείλουν να απαντούν σε ερωτήματα μελών διδακτικού ή και δ/κού προσωπικού και όχι το Υπ. Παιδείας – Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα ΑΕΙ οφείλουν να απαντούν σε ερωτήματα μελών διδακτικού ή και διοικητικού προσωπικού και όχι το Υπουργείο Παιδείας – Εγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Οδυσσέα Ζώρα.

Τα ΑΕΙ οφείλουν να απαντούν σε ερωτήματα του προσωπικού τους

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ασκούν εποπτικό ρόλο και δεν δύνανται να υποκαθιστούν πρωτογενώς τις Υπηρεσίες και τα όργανα των ΑΕΙ, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Οδυσσέα Ζώρα, το οποίο απεστάλη προς τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΑΠ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, αναφορικά με την υποβολή μεμονωμένων ερωτημάτων σε Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ από μέλη διδακτικού ή/και διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, επιμέτρησης προσόντων για εκλογή μελών ΔΕΠ, λειτουργίας Υπηρεσιακών Συμβουλίων κ.ά.

Σύμφωνα με το έγγραφο οι Υπηρεσίες και τα όργανα των ΑΕΙ οφείλουν να επιλύουν τα ζητήματα που ανακύπτουν κατόπιν διεξοδικής έρευνας και μελέτης των ισχυουσών διατάξεων της σχετικής νομολογίας, των γενικών εγκυκλίων και της διοικητικής πρακτικής, ενώ η πρακτική υποβολής μεμονωμένων ερωτημάτων σε Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ έχει ως επακόλουθο τη μετάθεση της ευθύνης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων Δικαίου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα όργανα των ΑΕΙ προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαρούσι, 13-5-2024

Αριθ. Πρωτ. Φ.122.1/48434/Ζ2

ΠΡΟΣ: Τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών του Ε.Α.Π. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Θέμα: Υποβολή ερωτημάτων από μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Αναφορικά με την υποβολή μεμονωμένων ερωτημάτων σε Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από μέλη διδακτικού ή/και διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. (επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, επιμέτρησης προσόντων για εκλογή μελών Δ.Ε.Π., λειτουργίας Υπηρεσιακών Συμβουλίων κ.ά.), πρακτική που έχει ως επακόλουθο τη μετάθεση της ευθύνης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων Δικαίου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα όργανα των Α.Ε.Ι. προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Από την αρχή της αυτοδιοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η οποία κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 3 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141), απορρέει και η ευθύνη των Α.Ε.Ι. για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.

Κατά συνέπεια, η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στο εκάστοτε ισχύον και, συνεπώς, εφαρμοστέο νομικό καθεστώς αποτελεί καθήκον των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών και οργάνων των Α.Ε.Ι., ενώ οι Υπηρεσίες του Υπουργείου ασκούν εποπτικό ρόλο και δεν δύνανται να υποκαθιστούν πρωτογενώς τις ανωτέρω Υπηρεσίες.

Ενόψει των προαναφερθέντων, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματός σας ότι, για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τους αφορούν, θα πρέπει πρωτίστως να απευθύνονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Οι Υπηρεσίες και τα όργανα των Α.Ε.Ι. οφείλουν να επιλύουν τα ζητήματα που ανακύπτουν κατόπιν διεξοδικής έρευνας και μελέτης των ισχυουσών διατάξεων της σχετικής νομολογίας, των γενικών εγκυκλίων και της διοικητικής πρακτικής.

Σε περίπτωση ερμηνευτικών δυσχερειών και αδυναμίας επίλυσης των υπό εξέταση θεμάτων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να απευθύνονται, κατ’ αρχήν, στη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος και, εάν εξακολουθεί να κρίνεται απαραίτητη η γνώμη των Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη διευθέτηση ενός ζητήματος, το σχετικό ερώτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, αποκλειστικά μέσω του Γραφείου Πρύτανη, και να συνοδεύεται από τη γνώμη της ερωτώσας Υπηρεσίας ή οργάνου καθώς και από τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Κατά συνέπεια, σας γνωρίζουμε ότι μεμονωμένα ερωτήματα που θα απευθύνονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, εγγράφως ή προφορικά, δεν θα απαντώνται χωρίς την τήρηση της ως άνω διαδικασίας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σε Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. (βλ. Γνωμοδοτήσεις Β ‘ Τμήματος 252/2011 και 167/2011, 118/2014 καθώς και Ολομ. 424/2010 ) αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την έννοια των διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί επί αρμοδίως υποβαλλομένων ερωτημάτων για την έννοια και το περιεχόμενο συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου η Διοίκηση να τις εφαρμόσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και όχι επί ερωτημάτων τα οποία δεν αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών των Υπουργείων ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από αυτό, αλλά απασχολούν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διαθέτουν νομική υπηρεσία, ως αυτοτελή οργανική μονάδα και η εν λόγω υπηρεσία τους δεν διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ. . Ενώ η τυχόν εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργού άσκηση εποπτείας επ’ αυτών των νομικών προσώπων και ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών δεν αρκεί προς θεμελίωση αρμοδιότητας του Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων τους. Υπό την αντίθετη εκδοχή, η ενασχόληση του Ν.Σ.Κ. με ερωτήματα, τα οποία, έστω και αν υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, απασχολούν αποκλειστικώς και μόνο το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο άγει, κατ’ έμμεσο τρόπο, σε διεξαγωγή της νομικής υπηρεσίας του εποπτευόμενου φορέα από το Ν.Σ.Κ., κατά παράβαση των προπαρατεθεισών διατάξεων του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ., στις οποίες κατονομάζονται σαφώς οι αρμοδιότητες του σώματος».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΩΡΑΣ

Δείτε επίσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 2.500 τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί μέχρι και σήμερα είναι διαθέσιμοι μέσω του gov.gr 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ

Εγγραφο Πιερρακάκη σε ιδιωτικά σχολεία για φοίτηση μαθητών ΑμεΑ-άδειες ανατροφής-αναφορές σχολικής βίας μέσω Πλατφόρμας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση