Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Όροι Χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, στο εξής αναφερόμενος ως ανωτέρω ιστότοπος, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν τον κόμβο):

 1. Η χρήση του ανωτέρω ιστοτόπου υπόκειται στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του ανωτέρω ιστοτόπου για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του ανωτέρω ιστοτόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του ανωτέρω ιστοτόπου.
 2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον δημιουργό του ανωτέρω ιστοτόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, ο υπεύθυνος του ανωτέρω ιστοτόπου, δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο δημιουργός του ανωτέρω ιστοτόπου ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ιστοτόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 3. Ο δημιουργός και κάτοχος του ανωτέρω ιστοτόπου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Ο δημιουργός του ανωτέρω ιστοτόπου δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνος για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
  Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ’ ανάγκη την άποψη του δημιουργού και κατόχου του ανωτέρω ιστοτόπου. εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.
 4. Ο δημιουργός και κάτοχος του ανωτέρω ιστοτόπου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης του ανωτέρω ιστοτόπου.
 5. Ο δημιουργός και κάτοχος του ανωτέρω ιστοτόπου δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 6. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον ανώτερο δικτυακό τόπο με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τον δημιουργό και κάτοχο του ανωτέρω ιστοτόπου, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση προσωπικό μου δικτυακό τόπο αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
 7. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τον δημιουργό και κάτοχο του ανωτέρω ιστοτόπου την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο δημιουργός και κάτοχος του ανωτέρω ιστοτόπου για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύνανται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο δημιουργός και κάτοχος του ανωτέρω ιστοτόπου δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
 8. Σε περίπτωση σύνταξης σχολίων επί των δημοσιευμένων άρθρων του ιστοτόπου ή υποβολής πειρεχομένου στις φόρμες επικοινωνίας ώστε να δημοσιευθούν στον ιστότοπο, θα πρέπει:
  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του σχολίου ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του ανωτέρω ιστοτόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον ανωτέρω δικτυακό τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που κάνει την δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.
  • Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.
  • Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον δημιουργό και κάτοχο του ανωτέρω ιστοτόπου για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με αναφορά στον επισκέπτη που τα παρέχει, εφόσον διατίθενται τα στοιχεία του.
 9. Ο δημιουργός και κάτοχος του ανωτέρω ιστοτόπου έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του ανωτέρω ιστοτόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
 10. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός ιστοτόπου (web server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον ανωτέρω δικτυακό τόπο, τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του ή γίνεται ανάγνωση του cookie, εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο παλαιότερα. Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, ώστε να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε.
 11. Ο χρήστης και επισκέπτης του ανωτέρου ιστοτόπου συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.