Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης: Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 4 Ιανουαρίου 2021.

Θέσεις διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην υπ’ αριθμ. 585/16.12.2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 445/19-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστικά αντικείμενα

1. Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων.

2. Κοινωνική Ψυχολογία.

Προθεσμία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ptpe@edc.uoc.gr με θέμα «Αίτηση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80» έως τις 4 Ιανουαρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1) Σχετική Αίτηση.

2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων.

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

5) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής.

6) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

7) Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, (τηλ.: 28310- 77652/51 e-mail: emilona@edc.uoc.gr).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ 
Θέσεις διδασκόντων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέσεις μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση