Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις διδασκόντων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις διδασκόντων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Θέσεις διδασκόντων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 32/18-11-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 177/20-10-2020 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Γνωστικά αντικείμενα

Γνωστικό αντικείμενο: Βάσεις δεδομένων

Τίτλος μαθήματος:

1) Βάσεις δεδομένων (Δ’ Εξάμηνο)

Για το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου.

Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τίτλος μαθήματος:

1) Ιστορία και Αρχές Συνεργατισμού (ΣΤ’ Εξάμηνο)

2) Επιχείρηση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΣΤ’ Εξάμηνο)

3) Συνεταιρική Πολιτική και Νομοθεσία (ΣΤ’ Εξάμηνο)

Για το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας.

Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τίτλος μαθήματος:

1) Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Ίντερνετ (Δ’ Εξάμηνο)

Η υπογραφή των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 29-12-2020 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους.

7. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 29-12-2020.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κουκούλι Πάτρας, ΤΚ: 263 34.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 2610369210,369181

Email: deptsecr@upatras.gr.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Νέες θέσεις ΔΕΠ στα ΑΕΙ: Πρόσληψη 350 καθηγητών σε συνέχεια των 200 θέσεων του Σεπτεμβρίου
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ
Πρόσκληση σε ακαδημαϊκούς υπότροφους από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση