Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις ερευνητών και υποτρόφων σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις ερευνητών και υποτρόφων: Οι θέσεις απευθύνονται σε άτομα από την πόλη της Πάτρας και από την πόλη της Καλαμάτας.

Θέσεις ερευνητών και υποτρόφων
Α. Τρεις θέσεις ερευνητών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από την υπ’ αριθμ. 13/16.02.2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 133ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρεις (03) ερευνητές/τριες στην πόλη της Πάτρας, ως ακολούθως:

Χρονική διάρκεια συμβάσεων

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων για κάθε θέση ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως και 31/12/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή/και επέκτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Θέση 1

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του έργου:

Task 7.2: Communication & Disseminationτο οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα:

D7.5 Communication and Dissemination Report (Rev 1)

Αμοιβή: 4.100,00 ευρώ

Θέση 2

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του έργου:

Task 3.1: Parallel Programming Models for Trustworthy Software
Task 3.2: Code Transformations for Pattern-based Reliability Enhancement
Task 4.1: Software System Specification for Trustworthy and Secure Computing Platforms
Task 4.2: Hardware platform architecture for Trusted Embedded Devices

το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα:

D3.1 Programming Model Specification
D3.2 Patterns and Algorithms to enhance Safety and Security of Software Runnables
D4.1 Software System Specification for Trustworthy and Secure Computing Platforms

Αμοιβή: 6.800,00 ευρώ

Θέση 3

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του έργου:

Task 3.1: Parallel Programming Models for Trustworthy Software
Task 3.2: Code Transformations for Pattern-based Reliability Enhancement

το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα:

D3.1 Programming Model Specification
D3.2 Patterns and Algorithms to enhance Safety and Security of Software Runnables

Αμοιβή: 7.200,00 ευρώ

Υποβολή επιστολής

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν, μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2021, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση (κατόπιν ραντεβού λόγω των προσωρινών προληπτικών μέτρων για την πανδημία) σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη που ακολουθεί).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για τις θέσεις ερευνητών.

Θέσεις ερευνητών και υποτρόφων
Β. Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/08.01.2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 129ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε δυο (2) μεταδιδακτορικούς ερευνητές στην πόλη της Πάτρας με ανταποδοτική υποτροφία και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Θέση 1

Αντικείμενο: Προσφορά ερευνητικού έργου, συμμετοχή στη συγγραφή των δημοσιεύσεων του παραχθέντος ερευνητικού έργου και συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στις υπο-ενότητες εργασίες (ΥΕ) του έργου που θα συμμετάσχει ο υποψήφιος που θα καταλάβει την παρούσα θέση, οι οποίες είναι: «Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων τσιμεντοκονιαμάτων (ΥΕ 3.2)», «Προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς διαφόρων συνθέσεων τσιμεντοκονιαμάτων (ΥΕ 3.4)» και «Πειραματική αποτίμηση του ενεργειακού οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή της θερμομονωτικής τσιμεντοκονίας σε πρότυπο οικίσκο (ΥΕ 4.4)».

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως και τις 28/04/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί η λήξη του έργου.

Αμοιβή: 20.949,17 Eυρώ.

Θέση 2

Αντικείμενο: Προσφορά ερευνητικού έργου, συμμετοχή στη συγγραφή των δημοσιεύσεων του παραχθέντος ερευνητικού έργου και συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στις υπο-ενότητες εργασίες (ΥΕ) του έργου που θα συμμετάσχει ο υποψήφιος που θα καταλάβει την παρούσα θέση, οι οποίες είναι: «Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου θερμικής συμπεριφοράς της “οιονεί-αερογέλης” (ΥΕ 1.4)», «Προσομοίωση της θερμικής συμπεριφοράς διαφόρων συνθέσεων τσιμεντοκονιαμάτων (ΥΕ 3.4)», «Μελέτη ενεργειακού οφέλους από την εφαρμογή της θερμομονωτικής τσιμεντοκονίας σε πρότυπο οικίσκο (ΥΕ 4.3)».

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως και 28/04/2023 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί η λήξη του έργου.

Αμοιβή: 17785.16 Eυρώ.

Τόπος Απασχόλησης

Και για τις δύο θέσεις, ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του «Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34, Κουκούλι, Πάτρα».

Υποβολή επιστολής

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν, μέχρι και τις 08 Μαρτίου 2021 με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη που ακολουθεί).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για τις δύο θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Θέσεις ερευνητών και υποτρόφων
Γ. Έξι υποτροφίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 47/21.01.2021 Aπόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 131ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε έξι (6) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με το έργο «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου».

Χρονική Διάρκεια

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 19/03/2023, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή την ενδεχόμενη παράταση του.

Αμοιβή: Η συνολική ανταποδοτική υποτροφία για κάθε υποψήφιο ανέρχεται σε 30.000,00 €

Τόπος απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται το παράρτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας.

Υποβολή προτάσεων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν, μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2021, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη που ακολουθεί).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για τις έξι υποτροφίες.

Δείτε επίσης
20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη 
120 υποτροφίες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη
Υποτροφίες ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 2021- 2022: Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 31 Μαρτίου
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου στα ναυτιλιακά: Από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση