Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα: Τμήματα: Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φιλολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Θεατρικών Σπουδών και Πολιτικών Μηχανικών.

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των παρακάτω Τµηµάτων:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
  • Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Μοριακή Βιοτεχνολογία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΙΩΞ469Β7Θ-Σ2Χ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18216

Καταληκτική ημερομνηνία: 13/12/2020

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
  • Χειρουργικός Τοµέας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Αγγειοχειρουργική».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: 6Γ9Ο469Β7Θ-ΦΧΝ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18218

Καταληκτική ημερομνηνία: 13/12/2020

  • Παθολογικός Τοµέας ΙΙ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Δερµατολογία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΨ6Ξ469Β7Θ-ΒΣΒ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18289

Καταληκτική ημερομνηνία: 16/12/2020

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Νευρολογία – Επιληψίες και ∆ιαταραχές της Συνείδησης».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΩ7Χ469Β7Θ-ΖΜΡ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18290

Καταληκτική ημερομνηνία: 16/12/2020

  • Τοµέας Βασικών Ιατρικών Επιστηµών ΙΙ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Ανατοµία µε Εξειδίκευση στη Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατοµική και Νευροανατοµία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΤΨ0469Β7Θ-Ε69

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18292

Καταληκτική ημερομνηνία: 16/12/2020

  • Χειρουργικός Τοµέας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Ορθοπαιδική – Τραυµατολογία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΘ41469Β7Θ-Τ4Κ
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18293

Καταληκτική ημερομνηνία: 16/12/2020

Τμήμα Φαρμακευτικής

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Φαρµακευτική Χηµεία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΩ2Δ469Β7Θ-3Σ9

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18219

Καταληκτική ημερομνηνία: 13/12/2020

Τμήμα Βιολογίας
  • Τοµέας Βιολογίας Φυτών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΘΖΡ469Β7Θ-10Φ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18287

Καταληκτική ημερομνηνία: 16/12/2020

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Φιλολογίας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό αντικείµενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: ΨΛΩΓ469Β7Θ-ΗΓ7

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18220

Καταληκτική ημερομνηνία: 13/12/2020

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΛΖ1469Β7Θ-97Χ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18222

Καταληκτική ημερομνηνία: 13/12/2020

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
  • Τοµέας Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Προσχολική Παιδαγωγική».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΖΖΗ469Β7Θ-ΑΜΩ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18306

Καταληκτική ημερομνηνία: 17/12/2020

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία: παράσταση και δράµα».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΙΣ7469Β7Θ-ΔΗΚ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18310

Καταληκτική ημερομνηνία: 17/12/2020

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΘΡΠ469Β7Θ-6ΧΕ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18305

Καταληκτική ημερομνηνία: 17/12/2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ» .

Δείτε επίσης

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μία θέση καθηγητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση