Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα: Για τα Τμήματα 1) Νοσηλευτικής, 2) Φιλολογίας και 3) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα
Τμήμα Νοσηλευτικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 8/1-12-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων:

  • 1) Κοινοτική Νοσηλευτική  Ι,  κωδ. μαθ. NUR_204
  • 2) Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ ,   κωδ. μαθ. NUR­_ 402
  • 3) Πληροφορική της Υγείας , κωδ. μαθ. NUR­_ 404
  • 4) Νοσηλευτική ψυχικής Υγείας, κωδ. μαθ. 601

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 3-1-2022 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως παρατίθενται στο τέλος του άρθρου.

Τμήμα Φιλολογίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 364/1-12-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων:

  • Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία (επιλογής Β΄ και Δ΄ εξαμήνου).
  • Βυζαντινή Ιστορία (επιλογής Β΄ και Δ΄ εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 4-1-2022 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως παρατίθενται στο τέλος του άρθρου.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 5/8-12-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων:

  • Δημόσια Οικονομική
  • Περιφερειακή Οικονομική

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 4-1-2022 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής – Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Νικολ. Γύζη 4, Κουκούλι Πάτρα , ΤΚ: 26334, τηλέφωνα: 2610962831, 2610962832, 2610962833, Email: nursingsecr@upatras.gr . Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τη θέση του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας – Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίον Αχαΐας Τ.Κ.: 26504, τηλέφωνο: 2610 969757, Email: philsec@upatras.gr . Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τη θέση του Τμήματος Φιλολογίας.

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών – Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Αχαΐας, ΤΚ: 26504, τηλέφωνα: 2610- 969999 & 969961, Email: econ-secr@upatras.gr . Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τη θέση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Δείτε επίσης
Προσλήψεις Ελληνικής Αστυνομίας: 30 Ψυχολόγων και 30 Ιατρών-Αιτήσεις από 24.11 έως 23.12.2021
Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση