Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση είναι στις 9 Ιουνίου 2021.

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 774/1-4-2021 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 1-4-2021)

ΑΔΑ: Ω141469Β7Θ-ΨΗΟ
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20964

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι στις 9 Ιουνίου 2021.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

  • e-mail: secr-ha@upatras.gr
  • τηλ.: 26410-74231/74232/74233

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση