Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2020.

Θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1118/17.07.2020 τ. Γ’ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Φυσικών Επιστημών και Κριτική Εκπαίδευση».

Σύντομη περιγραφή

Οι Φυσικές Επιστήμες δεν αποτελούν αποκλειστικά και μόνο ένα λογικά συνεκτικό σώμα από προτάσεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες από κοινωνικές επιρροές και αξίες. Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών ασχολείται συστηματικά με τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της επιστήμης, προσεγγίζοντάς την και ως κοινωνική πρακτική.

Η διδασκαλία της ιστορίας των επιστημών συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις Ανθρωπιστικές και τις Φυσικές Επιστήμες. Η Κριτική Εκπαίδευση αποβλέπει στον μετασχηματισμό της συνείδησης των εκπαιδευομένων στην κατεύθυνση της αναζήτησης για ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, περιβαλλοντική αειφορία και συλλογική ενδυνάμωση. Αφορά τόσο τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όσο και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Το γνωστικό αντικείμενο Ιστορία των Φυσικών Επιστημών και Κριτική Εκπαίδευση συνδυάζει την προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών μέσα από την ιστορία τους με τις σύγχρονες αναλύσεις, θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές της Κριτικής Εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι οι επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες συγκροτούνται ιστορικά, πολιτισμικά και ηθικά και η κριτική γνώση τους δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εννοιολογική κατανόηση, αλλά και στην εκπαίδευση που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες κατάκτησής της.

Προθεσμία

Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ».

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές | Μεταπτυχιακό άνευ διδάκτρων στο ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τη λήψη μέτρων κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση