Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση Ψυχολόγου στο ΑΠΘ: Για σύνδεση Ρομά οικογενειών με σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση Ψυχολόγου στο ΑΠΘ: Για υποστήριξη της κοινότητας/ευαισθητοποίηση φορέων και σύνδεση τοπικής κοινότητας/Ρομά οικογενειών με σχολεία – Υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών έως τις 31/01/2023 και ώρα 13.00.

Θέση Ψυχολόγου στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποέργο 7: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στη Δυτική Μακεδονία» (MIS 5049099 – Υποέργο 7), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδήμου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/05/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.472,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Ψυχολόγος (1 άτομο) / έως 5.472,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) / έως 31/05/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στο «Πακέτο Εργασίας 1: Υποστήριξη της κοινότητας/Ευαισθητοποίηση φορέων και σύνδεση τοπικής κοινότητας/Ρομά οικογενειών με σχολεία», και συγκεκριμένα στo «1Β. Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης».

Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται ειδικότερα σε:

• Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων και ειδικότερα τέτοιων που στοχεύουν στην ψυχολογική ενδυνάμωση των παιδιών Ρομά, των εκπαιδευτικών, των γονέων Ρομά και των ατόμων που διαβιούν στους οικισμούς/καταυλισμούς.

• Συμμετοχή, σε συνεργασία με τους/τις διαμεσολαβητές/τριες και τους/τις επιστημονικούς/ές συνεργάτες/ιδες: o στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και κοινότητας, o στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν στο σχολείο ή στην κοινότητα, o στην παρακολούθηση της κανονικότητας της φοίτησης των παιδιών Ρομά.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται συνεργασία των ψυχολόγων με:

• μαθητές/τριες Ρομά, ώστε να υποστηριχθούν σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο για τη φοίτησή τους στο σχολείο.

• τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων με τις οποίες το πρόγραμμα συνεργάζεται για την παρακολούθηση και μείωση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στην ψυχολογική συμβουλευτική και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους, ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία φοίτησης και δυναμικής ένταξης των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχολική κοινότητα και, παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιτέλεση του έργου τους.

• τους γονείς Ρομά, ώστε να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη και υπηρεσίες συμβουλευτικής που θα τους ευαισθητοποιήσουν στο θέμα της φοίτησης των παιδιών τους στο σχολείο και οι ίδιοι να ενισχυθούν για να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών τους.

• τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων παρέμβασης με έμφαση στη γεφύρωση αντιλήψεων και την αλλαγή στερεοτυπικά δομημένων αντιλήψεων που πιθανόν να υπάρχουν, για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά στην τοπική κοινωνία.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν τακτικές επισκέψεις των ψυχολόγων στους οικισμούς/καταυλισμούς στους οποίους παρεμβαίνει η Πράξη.

Οι ψυχολόγοι θα συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας. Επίσης, εφόσον υπάρχουν, θα συνεργάζονται με τους/τις ψυχολόγους και τους/τις κοινωνικούς/ές λειτουργούς των σχολείων παρέμβασης και των κέντρων κοινότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι/ες ψυχολόγοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) Ψυχολογίας

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δομές για την εκπαιδευτική και την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Ρομά, μεταναστών, προσφύγων, παλιννοστούντων, μουσουλμανοπαίδων

• Διδακτορικό σε ένα από τα παρακάτω πεδία: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Σχολική Συμβουλευτική, Κοινωνική Ψυχολογία

• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) σε ένα από τα παρακάτω πεδία: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Σχολική Συμβουλευτική, Κοινωνική Ψυχολογία

• Σεμινάρια/Επιμορφωτικά προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

• Συνέντευξη

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση roma-prg-mak@del.auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Τ.Θ. 82, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη , ώρες 12.00-13.00, έως τις 31/01/2023 και ώρα 13.00, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου.

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη ΕΔΩ 

Δείτε επίσης

Θέσεις 3 Κοινωνικών Λειτουργών για τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στη Μέριμνα: Υποβολή αίτησης έως 5 Φεβρουαρίου 2023 

Θέσεις εργασίας εκπαιδευτή ειδικής αγωγής-Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής-Προσωπικού καθαριότητας και μαγειρικής 

Θέσεις εργασίας-ΑΡΣΙΣ: Εντεταλμένοι Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Παιδαγωγοί-Φροντιστές 

Ενημέρωση ΕΟΦ: Λίστα φαρμάκων που είναι σε έλλειψη και με ποια μπορούν να αντικατασταθούν

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση