Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τήρηση Μητρώων ΕΟΠΠΕΠ: Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τήρηση Μητρώων ΕΟΠΠΕΠ: Τροποποίηση Απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013”

Τήρηση Μητρώων ΕΟΠΠΕΠ

Τροποποιείται με το ΦΕΚ B 3442 – 11.09.2019 η Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ  για τις προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ έχουμε:

Τροποποίηση της 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 1345/ 19-4-2019) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30-1-2013)».

Α. Το άρθρο 7 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 7
Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων

1. Με επιμέλεια του τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μά- θησης, στα υπομητρώα του μητρώου εντάσσονται, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

α. στο Υπομητρώο Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας αιτήσεων, κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αρμοδίως αναγνωρισμένου.

αα. Ειδικότερα για την αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειάς, τη διαχείριση μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων και την ανανέωση της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας ως αξιολογητές δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα για την εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων Διά Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και προώθησης της απασχόλησης, καθώς και εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε θέματα Δια Βίου Μάθησης, αγοράς εργασίας ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ως άνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τα οριζόμενα της ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β’ 2844) ως εκάστοτε ισχύει.

β. στο Υπομητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών επάρκειας προσόντων και τήρησης προδιαγραφών πιστοποίησης – αδειοδότησης φυσικών και νομικών προσώπων.

βα. Για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

ββ. Για την αξιολόγηση Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή σε άλλη συναφή επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο.

Η εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό θα πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

βγ. Στο Υπομητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών τήρησης προδιαγραφών αδειοδότησης Φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης ή χορήγησης Πιστοποιητικών Φορέων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο με πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία.

βδ. Στο Υπομητρώο Πιστοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή Επαγγελματική Κατάρτιση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο.

Μπορούν επίσης να εντάσσονται στο μητρώο αυτό κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος, με πενταετή (5) εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το περιεχόμενο του προγράμματος ή κάτοχοι άλλου τίτλου σπουδών για την οποία δεν υφίσταται τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με δεκαετή (10) εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία.

βε. Στο Υπομητρώο Ελεγκτών Κτηριολογικών Υποδομών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, κάτοχοι Πτυχίου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο, οι οποίοι είναι μέλη Τ.Ε.Ε. ή ενταγμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του π.δ. 100/2010 (Α’ 117 ).

γ. στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων με τα υπό κατάρτιση θέματα ειδικοτήτων, ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές ΙΕΚ που διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων ή επαγγελματίες με τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση των υπό κατάρτιση θεμάτων.

δ. στο Υπομητρώο Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων πιστοποίησης, κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο.

ε. στο Υπομητρώο Βαθμολογητών / Αναβαθμολογητών – Εξεταστών – Επιτηρητών εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. που διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων ή επαγγελματίες με τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία στην ειδικότητα ή ειδίκευση για την οποία διενεργούνται εξετάσεις πιστοποίησης

ή κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο συναφές με ειδικότητα ή ειδίκευση για την οποία διενεργούνται εξετάσεις πιστοποίησης.

2. Για τη συμμετοχή των αξιολογητών/ελεγκτών, ενταγμένων με την παρούσα στα μητρώα και υπομητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, δύναται να ορίζεται ως προϋπόθεση πριν την συμμετοχή τους σε διαδικασία αξιολόγησης/ελέγχου, η παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης, το πλαίσιο του οποίου θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα εξειδικεύεται και υλοποιείται από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση/Τμήμα.

Η εν λόγω προϋπόθεση, όταν απαιτείται, θα προσδιορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβανομένου υπόψη του θεσμικού πλαισίου και οι ενταγμένοι θα ενημερώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την τυχόν υποχρεωτικότητα εκ μέρους τους της παρακολούθησης προγράμματος, με σχετική προς τούτο πρόσκληση, σε χρόνο πριν την συμμετοχή τους σε διαδικασία αξιολόγησης/ελέγχου.

Β. Το άρθρο 12 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 12

1. «Οι ήδη ενταγμένοι στα μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξακολουθούν να υφίστανται ως ενταγμένοι στα αντί- στοιχα μητρώα, όπως αυτά οριοθετούνται.

2. Ειδικότερα, για τη συμμετοχή των ήδη ενταγμένων ως ανωτέρω (παρ. 1) στο μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων σε διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, επιθεώρησης, εμπειρογνωμοσύνης απαραίτητη είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ακολουθώντας το μέρος της διαδικασίας του άρθρου 10,

και ειδικότερα την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από δήλωση συναίνεσης στην επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων τους, δήλωση αποδοχής συνεργασίας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα αντίστοιχα για κάθε υπομητρώο ασυμβίβαστα (παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 10 της παρούσας).

3. Στην περίπτωση που τα μητρώα, στα οποία είχαν ενταχθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχουν διαφοροποιηθεί, οι ήδη ενταγμένοι κατά τα ως άνω, εντάσσονται στα ανάλογα υφιστάμενα, πλέον, μητρώα/ υπομητρώα, σύμφωνα με τα προσόντα τους.

4. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν την ανάλογη ενημέρωση στα τηρούμενα μητρώα/υπομητρώα και στον ενταγμένο».

Γ. Για την αξιολόγηση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από ήδη ενταγμένους στα μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα. Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 1345/19-4-2019) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως έχει.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε την τροποποιούμενη Απόφαση

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στην Εκπαίδευση: Ανάγκη θεσμοθέτησης | Επιστολή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση