Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος έως και τις 31 Αυγούστου 2022.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τυπικά προσόντα

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στις Επιστήμες Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/17.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

δ) Τουλάχιστον μία (1) ξένη πλήρης δημοσίευση σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό αποδελτιωμένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού προγράμματος.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (βλ. στοιχεία διεύθυνσης παρακάτω έως και τις 31 Αυγούστου 2022) τα παρακάτω δικαιολογητικά.

– Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής διατριβής, τη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά), και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.

– Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

– Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά δεδομένα και η στόχευση της διδακτορικής διατριβής.

– Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

– Μεταπτυχιακή Διατριβή.

– Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

– Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).

– Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).

– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

– Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία). Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό.

– Αντίγραφο (-α) δημοσιεύσεων.

– Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Διεύθυνση αποστολής

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και τις 31-8-2022.

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού)

Τμήμα Φυσικοθεραπείας – Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Πανεπιστήμιο Πατρών – Ψαρών 6, 25100 Αίγιο

Περαιτέρω πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Θωμαϊς Πετρή, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τηλ: 26910 61250, e-mail: physiosecr@upatras.gr .

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε επίσης
Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση