Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 10 έως 31 Ιανουαρίου 2022.

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από 10 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.

Που απευθύνεται

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν:

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, οι οποίοι είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

β) Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, που πληρούν 3 από 8 κριτήρια που έχει ορίσει το Τμήμα Ψυχολογίας.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής που είναι διαθέσιμα εδώ.

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες).

3. Αντίγραφο Πτυχίου. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Αντίγραφο ΜΔΕ. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος το έχει αποκτήσει από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

5. Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

6. Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής, στην οποία αναγράφεται το εξής κείμενο: «…α) δεν εκπονώ ότι ο υποψήφιος άλλη Διδακτορική Διατριβή συγχρόνως σε Α.Ε..Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) φοιτώ/ δεν φοιτώ παράλληλα σε Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γ) όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή μου για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ακριβή και αληθή ενώ κάθε αντίγραφο τίτλου σπουδών ή άλλου πιστοποιητικού που καταθέτω είναι ακριβές αντίγραφο από πρωτότυπο.». Η επικύρωση του γνήσιου υπογραφής μπορεί να γίνει είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr .

Για μη κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Ισχύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην του ΜΔΕ). Συν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα κριτήρια κατά περίπτωση (πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 3 από αυτά που ορίζονται στο ΦΕΚ 502/16-2-2018, Τεύχος Β΄).

Υποβολή αιτήσεων

Ε- mail υποβολής αιτήσεων: postgradpsy@uoc.gr (από 10 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022).

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ως ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF) με τη σειρά των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στην παρούσα. Το αρχείο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ιας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας:

  • Χαρούλα Μανουσάκη 28310-77577
  • Χρυσούλα Κουταλά 28310-77543

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Δύο θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Είκοσι θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών 
Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση