Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Το Υπουργείο Παιδείας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Υπουργείο Παιδείας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης: Ανάθεση για την παραχώρηση εκθεσιακού χώρου 191τ.μ – Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως.

Το Υπουργείο Παιδείας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης

Ανάθεση για την παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2021, υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την απόφαση 109420 /B4/7-9-2021

Αποφασίζεται η ανάθεση στην εταιρεία ΔΕΘ – HELEXPO – Α.Ε., της παραχώρησης εκθεσιακού χώρου 191τ.μ για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2021, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 98772 /Β4/09-08-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009052414) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της από 10-08-2021 προσφοράς του αναδόχου.

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια

ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα έξι ευρώ #26.746,00 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ,

με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή. Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Ανάθεση για την παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2021

Δείτε επίσης

Συναντήσεις ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΥΠΑΙΘ: Αυτοαξιολόγηση-Ευπαθείς ομάδες-Β Φάση προσλήψεων-Επιλογές στελεχών
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Δεν δικαιολογείται απουσία μαθητή λόγω κρούσματος στην τάξη: Τι είπε η Ν. Κεραμέως για τα νέα Πρωτόκολλα
Οικονόμου-εμβολιασμοί: Τι είπε για πιθανή υποχρεωτικότητα σε εκπαιδευτικούς-Εμβολιασμούς παιδιών από παιδιάτρους

Πριν φύγετε

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δεξιότητες-Β Φάση: Δηλώσεις έως 13.09.2021
 ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση