Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Το νομοσχέδιο ΑΣΕΠ στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση: Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το νομοσχέδιο ΑΣΕΠ στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση: “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)” 

Το νομοσχέδιο ΑΣΕΠ στη Βουλή

Κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)” του Υπουργείου Εσωτερικών

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι

η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον δημόσιο τομέα, με έμφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Αντικείμενο του είναι

η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Θα συζητηθεί

την Παρασκευή 18.12.2020 στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Δείτε το σχέδιο νόμου για το ΑΣΕΠ
Δείτε την Ανάλυση συνεπειών του σχεδίου νόμου για το ΑΣΕΠ

________________________

Το νομοσχέδιο ΑΣΕΠ στη Βουλή
Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο 1……………………………………………………………………………………………………….. 6

Σκοπός – Αντικείμενο………………………………………………………………………………………. 6

Άρθρο 2……………………………………………………………………………………………………….. 6

Πεδίο εφαρμογής του νόμου……………………………………………………………………………. 6

ΜΕΡΟΣ Α’…………………………………………………………………………………………………………. 9
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ……………………………………………………………………………………………………………. 9

Άρθρο 3……………………………………………………………………………………………………….. 9

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού………………………………………………………… 9

Άρθρο 4……………………………………………………………………………………………………… 10

Αρμοδιότητες………………………………………………………………………………………………. 10

Άρθρο 5……………………………………………………………………………………………………… 11

Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων……………………………………………. 11

Άρθρο 6……………………………………………………………………………………………………… 11

Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία……………………………………………. 11

Άρθρο 7……………………………………………………………………………………………………… 12

Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα………………………. 12

ΜΕΡΟΣ Β’ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ……………………… 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               13

Άρθρο 8……………………………………………………………………………………………………… 13

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός…………………………………………………………………. 13

Άρθρο 9……………………………………………………………………………………………………… 13

Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού……………………………. 13

Άρθρο 10…………………………………………………………………………………………………….. 14

Συνέντευξη – Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες…………………………………………… 14

Άρθρο 11…………………………………………………………………………………………………….. 15

Βαθμολόγηση υποψηφίων…………………………………………………………………………….. 15

 

Άρθρο 12…………………………………………………………………………………………………….. 15

Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας…………………………………. 15

Άρθρο 13…………………………………………………………………………………………………….. 17

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων………………………………………………………………………. 17

Άρθρο 14…………………………………………………………………………………………………….. 19

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης 19

Άρθρο 15…………………………………………………………………………………………………….. 19

Ισοβαθμία υποψηφίων………………………………………………………………………………….. 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……. 20

Άρθρο 16…………………………………………………………………………………………………….. 20

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων………………………………………………………………………… 20

Άρθρο 17…………………………………………………………………………………………………….. 21

Δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό……………………………….. 21

Άρθρο 18…………………………………………………………………………………………………….. 21

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής………………………………………………………………………. 21

Άρθρο 19…………………………………………………………………………………………………….. 22

Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειόμενων από τον διαγωνισμό…………………………. 22

Άρθρο 20…………………………………………………………………………………………………….. 23

Πίνακες διαγωνιζομένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών………………. 23

Άρθρο 21…………………………………………………………………………………………………….. 24

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Πίνακες απορριπτέων – Οριστικοί πίνακες…………… 24

Άρθρο 22…………………………………………………………………………………………………….. 25

Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας……………………………………………………………………… 25

Άρθρο 23…………………………………………………………………………………………………….. 26

Διενέργεια πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών και συνέντευξης……………………. 26

Άρθρο 24…………………………………………………………………………………………………….. 26

Πίνακες διοριστέων/προσληπτέων………………………………………………………………….. 26

Άρθρο 25…………………………………………………………………………………………………….. 27

Διάθεση και διορισμός – επιλαχόντες………………………………………………………………. 27

Άρθρο 26…………………………………………………………………………………………………….. 29

Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων………………………………………………………… 29

Άρθρο 27…………………………………………………………………………………………………….. 29

Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού……………………………… 29

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…………………………………………… 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ………………………………………………………………………………………………………… 31

Άρθρο 28…………………………………………………………………………………………………….. 31

Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής……………………… 31

Άρθρο 29…………………………………………………………………………………………………….. 31

Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας…………………………………… 31

Άρθρο 30…………………………………………………………………………………………………….. 36

Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας…………………………………………………. 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ……………………………………… 37

Άρθρο 31…………………………………………………………………………………………………….. 37

Πεδίο εφαρμογής και όργανα επιλογής……………………………………………………………. 37

Άρθρο 32…………………………………………………………………………………………………….. 37

Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία…………………………………………….. 37

Άρθρο 33…………………………………………………………………………………………………….. 38

Αρχικοί πίνακες κατάταξης…………………………………………………………………………….. 38

Άρθρο 34…………………………………………………………………………………………………….. 38

Διενέργεια ατομικής συνέντευξης…………………………………………………………………… 38

Άρθρο 35…………………………………………………………………………………………………….. 38

Tελικοί προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων……………………………………… 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’…………………………………………………………………………………………………… 40
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ……………………… 40

Υποκεφάλαιο Γ1………………………………………………………………………………………………. 40

Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών………………………………………………………………. 40

Άρθρο 36…………………………………………………………………………………………………….. 40

Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες………………………………………… 40

Υποκεφάλαιο Γ2…………………………………………………………………………………………… 41

Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη

παροδικών αναγκών…………………………………………………………………………………….. 41

Άρθρο 37…………………………………………………………………………………………………….. 41

Πεδίο εφαρμογής…………………………………………………………………………………………. 41

Άρθρο 38…………………………………………………………………………………………………….. 41

Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών – εξαιρέσεις………………………………………………….. 41

Άρθρο 39…………………………………………………………………………………………………….. 43

Προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου……………………………………………………………………………………………………….. 43

Άρθρο 40…………………………………………………………………………………………………….. 44

Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων – Ισοβαθμία υποψηφίων……………………………… 44

Άρθρο 41…………………………………………………………………………………………………….. 47

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…………………………………………………………………………………………………………………. 47

Άρθρο 42…………………………………………………………………………………………………….. 49

Έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. – Υποχρεώσεις – Ποινική ευθύνη αρμοδίων οργάνων…………. 49

KΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ………………………………………………. 50

Άρθρο 43…………………………………………………………………………………………………….. 50

Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού……………………………………………………………………………………………….. 50

ΜΕΡΟΣ Δ’……………………………………………………………………………………………………. 54

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ……………………………………………………………………………………………….. 54

Άρθρο 44…………………………………………………………………………………………………….. 54

Μέλη του Α.Σ.Ε.Π. – Πειθαρχική ευθύνη μελών………………………………………………….. 54

Άρθρο 45…………………………………………………………………………………………………….. 55

Όργανα του Α.Σ.Ε.Π………………………………………………………………………………………. 55

Άρθρο 46…………………………………………………………………………………………………….. 55

Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια……………………………………………………………. 55

Άρθρο 47…………………………………………………………………………………………………….. 58

Αρμοδιότητες προέδρου – Αναπλήρωση…………………………………………………………… 58

Άρθρο 48…………………………………………………………………………………………………….. 59

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού……………. 59

Άρθρο 49…………………………………………………………………………………………………….. 60

Λειτουργία………………………………………………………………………………………………….. 60

Άρθρο 50…………………………………………………………………………………………………….. 60

Οργάνωση – Προσωπικό……………………………………………………………………………….. 60

Άρθρο 51…………………………………………………………………………………………………….. 61

Γραφείο Επιθεώρησης…………………………………………………………………………………… 61

Άρθρο 52…………………………………………………………………………………………………….. 63

Συντάξιμη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς……………………………………………….. 63

Άρθρο 53…………………………………………………………………………………………………….. 64

Ετήσια Έκθεση……………………………………………………………………………………………… 64

Άρθρο 54…………………………………………………………………………………………………….. 64

Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης………………………………………………………………….. 64

Άρθρο 55…………………………………………………………………………………………………….. 64

Υποχρεώσεις υπηρεσιών – λοιπών φορέων………………………………………………………… 64

Άρθρο 56…………………………………………………………………………………………………….. 65

Τήρηση αρχείου/μητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Θέματα ανάρτησης στο Διαύγεια

…………………………………………………………………………………………………………………………… 65

Άρθρο 57…………………………………………………………………………………………………….. 66

Συμμετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες………………….. 66

ΜΕΡΟΣ Ε’……………………………………………………………………………………………………….. 67
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ………………………………………………………………….. 67

Άρθρο 58…………………………………………………………………………………………………….. 67

Μεταβατικές διατάξεις…………………………………………………………………………………. 67

Άρθρο 59…………………………………………………………………………………………………….. 68

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του νόμου……………………………………………………………. 68

Άρθρο 60…………………………………………………………………………………………………….. 68

Εξουσιοδοτικές διατάξεις………………………………………………………………………………. 68

Άρθρο 61…………………………………………………………………………………………………….. 70

Καταργούμενες διατάξεις……………………………………………………………………………… 70

Άρθρο 62…………………………………………………………………………………………………….. 71

Έναρξη ισχύος……………………………………………………………………………………………… 71

Παράρτημα Ι……………………………………………………………………………………………….. 72

Πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων του νόμου «Εκσυγχρονισμός του συστήματος

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» με (καταργούμενες) διατάξεις του ν. 2190/1994             72

Δείτε το σχέδιο νόμου για το ΑΣΕΠ
Δείτε την Ανάλυση συνεπειών του σχεδίου νόμου για το ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

Διαβούλευση νομοσχεδίου ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο
Πολύτεκνοι-Δημόσιο: Με εξετάσεις, αλλά διατηρούνται τα ποσοστά τους

Πριν φύγετε

 Ειδική Πρόσκληση-Ανακοινοποίηση: Αιτήσεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση