Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοπική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ-Οδηγός: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία-Οι Προσκλήσεις ανά ΠΔΕ-Δικαιολογητικά-Αίτηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοπική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ-Οδηγός: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία-Οι Προσκλήσεις ανά ΠΔΕ-Δικαιολογητικά-Αίτηση-Ενημέρωση από τη Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Τοπική Πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠΕΒΠ: Διευκρινίσεις – Ενημέρωση για τη διαδικασία από τους τ. αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

  1. Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά μόνο όσους βρίσκονται στους τελικούς πίνακες των αναπληρωτών ΠΕ25 και ΕΒΠ;

Όχι, αφορά όλους όσους έχουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, ακόμα κι αν δε βρίσκονται στους πίνακες των αναπληρωτών.

  1. Η προϋπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί στις προσλήψεις αναπληρωτών ή τους διορισμούς;

Όχι, η  προϋπηρεσία που αποκτάται με την ως άνω διαδικασία δεν προσμετράται στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας που προκηρύσσει και διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

  1. Πώς θα μάθω για τη διαδικασία και τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί;

Η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) ενημερώνει στην ιστοσελίδα της για την τοπική πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΒΠ και ΠΕ25, τις θέσεις και τη διαδικασία των προσλήψεων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες  των ΠΔΕ που έχουν κενές θέσεις , οι οποίες  δεν κατέστη εφικτό να καλυφθούν με αναπληρωτές λόγω εξάντλησης των υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες.

Δείτε τις θέσεις στον πίνακα:

Δείτε τις Τοπικές Προσκλήσεις των ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας-Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης-Ιονίων Νήσων-Πελοποννήσου ΕΔΩ

Δείτε τις Τοπικές Προσκλήσεις των ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου-Δυτικής Ελλάδας-Βορείου Αιγαίου-Κρήτης-Αττικής-Θεσσαλίας-Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ

  1. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα έχουν κάποια σχέση με τους ήδη υπάρχοντες πίνακες αναπληρωτών;

Όχι, θα είναι ξεχωριστοί πίνακες, οι οποίοι  καταρτίζονται και κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους.

  1. Μέχρι πότε θα ισχύουν οι πίνακες της τοπικής πρόσκλησης;

Οι αξιολογικοί πίνακες ισχύουν έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2021-22.

  1. Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων;

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο. Κατά την επιλογή των ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ
Για θέση ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

α) Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και  β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή άλλη σχετική βεβαίωση

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

α) Πτυχίο τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη ή  Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή άλλη σχετική βεβαίωση

Για θέση ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

Πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

  1. Ποιοι εξαιρούνται από τις συγκεκριμένες προσλήψεις;

Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και στο άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Άρθρο 62, παρ. 5Α του ν. 4589/2019:

« Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων».

Άρθρο 63, 5Α του ν. 4589/2019:

«Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης».

Άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 4692/2020:

«Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Δείτε την Αίτηση για Τοπική Πρόσκληση 
Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται η χρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας του τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας κατατάσσονται με τον κατώτατο βαθμό 5.

β. Αποδεικτικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 464.

3. Μόνο για τους υποψήφιους θέσεις ΠΕ25 και εφόσον το διαθέτουν: Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με το Παράρτημα Ε΄ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 484.

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Πριν φύγετε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση