Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία 4 άρθρων: Προσλήψεις αναπληρωτών covid-αρμοδιότητες ΚΕΔΑΣΥ-Χρόνος Μεταθέσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία 4 άρθρων: Προσλήψεις αναπληρωτών covid-αρμοδιότητες ΚΕΔΑΣΥ-Μεταθέσεις-Παράταση ισχύος μέτρων covid για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Τροπολογία με 4 διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε στο υπό ψήφιση, την Τετάρτη 3.11.2021, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών “Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών…”.

Συγκεκριμένα οι 4 διατάξεις
Αρθρο 1.

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 – Τροποποίηση των Παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021.

Η διάταξη αφορά

στους μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), τους μαθητές και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Αρθρο 2.

Αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021.

Αφορά στους

υποψηφίους για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής.

Αρθρο 3.

Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αφορά στους

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αρθρο 4.

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης Φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αφορά στο

προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον,

αφορά στο προσωπικό και τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. καθώς και, ειδικότερα, στους αναδόχους παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του ιδρύματος και τους εργαζόμενους στους τομείς αυτούς.

_______________

Αναλυτικά
Στο άρθρο 1

Αντιμετωπίζεται, για το διδακτικό έτος 2021-2022, το ζήτημα της κάλυψης λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, στις περιπτώσεις που:

α) μαθητές/τριες

αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού cονιd-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση και

β) οι μόνιμοι

εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό covid-19 ή είναι συναφείς με αυτόν.

Επιπλέον καθορίζεται

η διαδικασία για την τρίμηνη πρόσληψή τους, με δυνατότητα ανανέωσης, και τέλος περιγράφονται οι έννομες συνέπειες που επέρχονται για τους μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οιοποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

Ετσι τροποποιείται

η παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.4821/2021(Α’134), περί των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Ποια η ανάγκη κατάθεσης αυτής της διάταξης

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις περιπτώσεις που προκύπτουν λειτουργικές ανάγκες ή οι μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης.

Παράλληλα προβλέπονται οι διαδικασίες για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων υγειονομικής προστασίας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

_______________

Στο άρθρο 2

Προβλέπεται ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής.

Ποια η ανάγκη κατάθεσης αυτής της διάταξης

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής διέπονται από ειδικό κανονιστικό πλαίσιο, με το οποίο λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

_______________

Στο άρθρο 3

Αντιμετωπίζεται η αδυναμία χρήσης του πληροφοριακού συστήματος e-Datacenter, με το οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία μεταθέσεων και στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο, και προβλέπεται, μόνο για το τρέχον σχολικό έτος, η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης εντός του μηνός Νοεμβρίου για τους εκπαιδευτικούς και το αργότερο έως και τις 28.2.2022 για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.).

Ποια η ανάγκη κατάθεσης αυτής της διάταξης

Παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάθεσης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

_______________

Στο άρθρο 4

Παρατείνεται η ισχύς διατάξεων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου οι οποίες αφορούν στη λήψη μέτρων, μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διενέργεια των κάθε είδους εξετάσεων και αξιολογήσεων.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Α.Ε.Ι., οι οποίες είχαν συναφθεί στο Πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού cονid-19.

Ποια η ανάγκη κατάθεσης αυτής της διάταξης

Με την εν λόγω διάταξη έχουμε παράταση της ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων η οποία είναι αναγκαία, λόγω της εξακολούθησης της ύπαρξης έκτακτων αναγκών, λόγω της πανδημίας.

Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία των 4 άρθρων του ΥΠΑΙΘ

Δείτε επίσης

Δ Φάση προσλήψεων-Καταγραφή κενών για πρόσληψη αναπληρωτών
Προσλήψεις αναπληρωτών έως Οκτώβριο 2021: Αριθμοί-Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα
Παράλληλη Στήριξη: Παράθεση στοιχείων 6 έτων-Εγκρίσεις-Προσλήψεις-Η διαδικασία
ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών
Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από Παρασκευή 29.10 έως και Πέμπτη 4.11.2021
Οι αλλαγές που φέρνει η πλατφόρμα edupass.gov.gr σε μαθητές-εκπ/κούς-γονείς από Δευτέρα 1.11.2021
Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης

Πριν φύγετε

Νόμος 4842/2021: 7 διατάξεις για προσλήψεις Σχολ. Νοσηλευτών-Βοηθών Βρεφοκόμων/Παιδοκόμων-Ειδική πρόσκληση-ΕΒΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση