Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία 7 άρθρων: Σχολικοί Νοσηλευτές-Βοηθοί Βρεφοκόμοι/Παιδοκόμοι-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΒΕ-ΚΔΒΜ-ΔΙΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία 7 άρθρων: Σχολικοί Νοσηλευτές-Βοηθοί Βρεφοκόμοι/Παιδοκόμοι-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΒΕ-ΚΔΒΜ-ΔΙΕΚ-Κατατέθηκε προς ψήφιση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέθεσε Τροπολογία 7 άρθρων η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως.

Αναλυτικά η Τροπολογία ΕΔΩ

______________

Δείτε τα άρθρα συνοπτικά
Αρθρο 1
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Νοσηλευτών

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές, τροποποιείται ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ8702-Νοσηλευτικής να μην αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.

Αρθρο 2
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων — Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων δεν αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021,

β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.ΣΕΠ. 13)»,

γ) η φράση «στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΠ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη Φράση «στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π.» 

Αρθρο 3
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης — Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Ο τίτλος του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) τροποποιείται, ώστε η ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών να αφορά και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Αρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου — Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 231 του ν. 4823/2021

Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σε περίπτωση κενών ή κενούμενων θέσεων, έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Αρθρο 5
Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 — Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4777/2021

Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος, η οποία αφορά στην έκδοση απόφασης τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), λήγει την 1η Νοεμβρίου 2021.

Αρθρο 6
Ρυθμίσεις για την πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) — Νέα Φάση” – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Μέχρι την ολοκλήρωσή της απασχολούνται ,κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, αν ελλείπουν υποψήφιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση.

Αρθρο 7
Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004

Επεκτείνεται η χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος  και στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), υπό τους ειδικότερα οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Δείτε επίσης

Παράνομη και καταχρηστική η απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ κρίθηκε από το Δικαστήριο
Συζήτηση στη Βουλή-Δευτέρα 11.10.2021: Κενά Παράλληλης Στήριξης-Γεγονότα στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
Εξετάσεις Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης
 Εγγραφο: ΚΕΔΑΣΥ-προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας 520.234,56 €
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση