Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία 9 διατάξεων στη Βουλή: ΕΘΑΑΕ-Νεοδιόριστοι και νέοι διορισμοί-Χρηματοδότηση προσλήψεων-Μεταφορές μαθητών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία 9 διατάξεων στη Βουλή: ΕΘΑΑΕ-Νεοδιόριστοι και νέοι διορισμοί-Χρηματοδότηση προσλήψεων αναπληρωτών-Μεταφορές μαθητών-Επιλογή διοικήσεων κ.α.

Τροπολογία 9 διατάξεων

Τροπολογία με 9 διατάξεις  κατατέθηκε στο στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και στελέχωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στους νέους διορισμούς, στη χρηματοδότηση προσλήψεων αναπληρωτών, στις μεταφορές μαθητών, στην επιλογή διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα κ.α.

Δείτε σε μορφή pdf την Τροπολογία εδώ

Αναλυτικά τα 9 άρθρα
Άρθρο 1:

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση Παρ. 1 και 2 άρθρου 8, παρ. 2 και 4 του άρθρου 9, Παρ. 2 άρθρου 11, παρ. 1 άρθρου 12, παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 13 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4653/2020

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4653/2020 (Α’ 12) προς την κατεύθυνση διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Άρθρο 2:

Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 5, 6, 8 και 9 άρθρου 18 ν. 4653/2020

Με την προτεινόμενη διάταξη αναδιαρθρώνεται το Πλαίσιο στελέχωσης της διοικητικής υπηρεσίας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.ΑΕ.), προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις που προκύπτουν από αναβάθμιση του ρόλου της αρχής.

Άρθρο 3:

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, από ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12. 2022.

Άρθρο 4:

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση Παρ. 5Α άρθρου 62 ν. 4589/2019

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται πρώτο εδάφιο παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), ώστε  οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.) που έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν δυνατότητα νέου διορισμού πρόσληψης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά την πάροδο τριών (3) από ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους Εφημερίδα Κυβερνήσεως – Δείτε την Τροπολογία αναλυτικά εδώ

Άρθρο 5:

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται δυνατότητα αξιοποίησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, για τα 2022 και 2023 – Δείτε την Τροπολογία αναλυτικά εδώ

Άρθρο 6:

Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών

Με την προτεινόμενη διάταξη διευθετούνται κατεπείγοντα ζητήματα για διασφάλιση απρόσκοπτης δωρεάν μεταφοράς των δικαιούχων μαθητών, και έγκαιρη διενέργεια από τις Περιφέρειες όλων των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζονται μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και ορθότερη εποπτεία εκτέλεσης του έργου, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Άρθρο 7:

Υπαγωγή του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από Γενική Γραμματεία ’Ερευνας και Καινοτομίας υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια – Τροποποίηση άρθρου 80 του ν. 4796/2021

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται υπαγωγή και του προσωπικού των εποπτευομένων από Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) ερευνητικών φορέων, οι οποίοι λειτουργούν υπό μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), σε πρωτοβάθμια υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που συγκροτούνται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 8:

Απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και καινοτομία – Τροποποίηση άρθρων 23 και 28 ν. 43 10/2014

Οι προτεινόμενες διατάξεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του Προγράμματος Πλαισίου Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) για ‘Ερευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη -ΟΕ» (2021-2027) και συγκεκριμένα την αποτελεσματική υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας έρευνας και καινοτομίας, απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση του διοικητικού φόρτου και δυνατότητα αξιοποίησης όλων των μέσων εφαρμογής του «Ορίζοντας Ευρώπη» κατά μείζονα λόγο, αλλά και του συνόλου των δράσεων του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου ‘Ερευνας και Καινοτομίας που απαιτούν εθνική συγχρηματοδότηση έργου ή προγράμματος.

Άρθρο 9:

Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο Τομέα – Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η περ. (α) παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), περί της επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου – Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε επίσης

Τροπολογία: Χρηματοδότηση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022 και 2023 

Τροπολογία για νεοδιόριστους: Νέος διορισμός ή πρόσληψη στην εκπαίδευση μετά 3 έτη από το ΦΕΚ διορισμού 

Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με 464 άρθρα 

Τροπολογία για επαγγελματική εκπαίδευση-Συμβούλιο και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ κατατέθηκε στο ν/σ για τα ΑΕΙ 

Κεραμέως-νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: Θέλουμε τα Πανεπιστήμια να ξεπεράσουν τις παθογένειες του χθες 

Τζούφη για νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια 

Κεφαλίδου για νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: “Αχρείαστος θόρυβος και σκόνη χωρίς ουσία” 

Προκήρυξη για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Πλήρωση κενών θέσεων θητείας κατά το σχολ. έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση