Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία για επαγγελματική εκπαίδευση-Συμβούλιο και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ κατατέθηκε στο ν/σ για τα ΑΕΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία για επαγγελματική εκπαίδευση-Συμβούλιο και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ, 9 άρθρων, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Τροπολογία κατατέθηκε σχετικά με τη συμπλήρωση νομοθετικού πλαισίου για την επαγγελματική εκπαίδευση στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”.

Με την 9 άρθρων Τροπολογία μεταξύ άλλων συνιστώνται Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και Επιτροπή Συντονισμού Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και καθορίζονται όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ.

Δείτε σε μορφή pdf την Τροπολογία εδώ

Αναλυτικά η περιγραφή των 9 άρθρων της Τροπολογίας
Άρθρο 1:

Συνιστώνται, σε κεντρικό επίπεδο, το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και, σε επίπεδο κάθε σχολικής μονάδας Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.), η Επιτροπή Συντονισμού Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και ρυθμίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και τα θέματα λειτουργίας τους.

Άρθρο 2:

Καθορίζονται ως όργανα διοίκησης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής ή οι Υποδιευθυντές, η Επιτροπή Συντονισμού Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και ο Σύλλογος Διδασκόντων και ιδρύεται ο θεσμός των Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ..

Άρθρα 3 και 4:

Συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και παρέχεται εξουσιοδότηση αφενός για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.Ε.ΠΑ.Λ.), τις Επιτροπές Συντονισμού Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.), τα όργανα διοίκησης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) και τους Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ., τον εκπαιδευτικό οδηγό για την οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ., και αφετέρου για τη συγκρότηση των Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Άρθρο 5:

Προστίθεται μεταβατική διάταξη στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’254) και ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 17Β που προστίθεται στον νόμο αυτό, αναφορικά με την επιλογή των Διευθυντών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), η αξιολόγηση δεν αποτιμάται ως κριτήριο για την επιλογή τους.

Επιπρόσθετα προβλέπεται μεταβατική διάταξη που αφορά στην ανάθεση στο Τμήμα Α’ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ.), μέχρι τη λειτουργία ειδικής οργανικής μονάδας, όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 6:

Προβλέπονται καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 7:

Προβλέπεται ότι επιτρέπεται η εγγραφή  όμοιων ή ομοειδών δαπανών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΜ), σε ξεχωριστές κατά Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. πιστώσεις και η εκτέλεσή τους αυτοτελώς σε επίπεδο εκάστου Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Κ.Ε.Π.Ε.Α. αντιστοίχως.

Άρθρο 8:

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη εφαρμογής των μειώσεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) στις αποδοχές που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και προβλέπεται ότι το ποσό που καταβλήθηκε καθ’ υπέρβαση των νομίμων θα επιστραφεί από τους εργαζομένους κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως και τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά οφειλέτη, εφάπαξ ή σε δόσεις σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Επίσης προβλέπεται η εξαίρεση από την υποχρέωση επιστροφής σε περιπτώσεις που η επιστροφή των χρημάτων θα οδηγούσε σε ανεπιεική αποτελέσματα.

Άρθρο 9:

Ενισχύεται και αποσαφηνίζεται ο μεταβατικός χαρακτήρας της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών-κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, με τη μερική άρση του χρονικού περιορισμού ως προς την πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής και επιπλέον προστίθενται κατηγορίες δυνητικών συμμετεχόντων στις εξετάσεις αυτές.

Δείτε επίσης

Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με 464 άρθρα 

Κεραμέως-νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: Θέλουμε τα Πανεπιστήμια να ξεπεράσουν τις παθογένειες του χθες 

Τζούφη για νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια 

Κεφαλίδου για νομοσχέδιο ΑΕΙ στη Βουλή: “Αχρείαστος θόρυβος και σκόνη χωρίς ουσία” 

Προκήρυξη για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Πλήρωση κενών θέσεων θητείας κατά το σχολ. έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση