Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία για παιδαγωγική επάρκεια και εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-Πρόβλεψη και για ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία για παιδαγωγική επάρκεια και εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-Πρόβλεψη και για ΕΒΠ σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή.

Τροπολογία για παιδαγωγική επάρκεια και εισαγωγική επιμόρφωση

Νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή και ανάμεσα σ αυτές, στο άρθρο 5, υπάρχει ρύθμιση με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επιμόρφωσης (εισαγωγική επιμόρφωση, επιμόρφωση προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλη μορφή επιμόρφωσης ύστερα από τον διορισμό) των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ειδικότερα, λόγω επικαιροποίησης των μεθόδων και μέσων των επιμορφώσεων με σκοπό εκπαιδευτικές ανάγκες, ορίζεται το εύρος κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε μορφής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Συγκεκριμένα

Η ρύθμιση αντιμετωπίζει ζήτημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) εκτός των εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ και του ΕΒΠ και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επιμόρφωσης.

Προβλέπεται μάλιστα ότι:

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζονται ο χρόνος και η διάρκεια, οι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των φορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη λειτουργία, την υλοποίηση, την γένει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση ειδικής πλατφόρμας, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα μέσα υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, τη διαδικασία πρόσκλησης των μελών, τον τρόπο πιστοποίησης, την αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την περιοδική επιμόρφωση, για τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και για την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορφής επιμόρφωσης ύστερα από τον διορισμό.

Ακολουθεί η Τροπολογία

Άρθρο 5

Θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Αντικατάσταση υποπερ. γγ), περ. α), παρ. 1, άρθρου 65 ν. 4589/2019

Η υποπερ. γγ) περ. α) παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει με απόφασή του θέματα σχετικά με την εισαγωγική επιμόρφωση, καθώς και με επιμόρφωση προς απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕ.Π.), αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο χρόνος και η διάρκεια, οι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των φορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη λειτουργία, την υλοποίηση, την εν γένει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση ειδικής πλατφόρμας, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα μέσα υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης των μελών, ο τρόπος πιστοποίησης, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την περιοδική επιμόρφωση, για τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και για την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορφής επιμόρφωσης ύστερα από διορισμό,».

Η υποπερ. γγ), περ. α), παρ. 1, άρθρου 65 ν. 4589/2019 ήταν:

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) Καθορίζονται:

“γγ) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό,”.

Δείτε την Τροπολογία του ΥΠΑΙΘ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής επάρκειας μετά τον διορισμό: Τι προτείνει Καθηγητής του ΑΠΘ 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ 

Πριν φύγετε

 Πρόσκληση σε Ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ για αίτηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση