Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-Πανεπιστημιακά Τμήματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-Πανεπιστημιακά Τμήματα-εργαζόμενους στην καθαριότητα του ΕΚΠΑ.

Τροπολογία για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-ΑΕΙ

Τροπολογία με ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Τροπολογία περιλαμβάνει 4 άρθρα αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών σχολείων και τους δόκιμους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ, το προσοντολόγιο εκπαιδευτικών, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ΕΒΕ, Συντελεστές Βαρύτητας και τις συμβάσεις εργαζομένων στην καθαριότητα του ΕΚΠΑ.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 18 Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 ν. 1566/1985

Η διάταξη προβλέπει επικαιροποίηση του προσοντολογίου των υποψήφιων εκπαιδευτικών  του παλαιού κλάδου Π.Ε. 18 πτυχιούχων λοιπών κλάδων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το άρθρο  επιλύει το ζήτημα της συνέχισης της αυτοδίκαιης ένταξης, στον ίδιο κλάδο και τις επιμέρους ειδικότητες αυτού, όπως ορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ2/31928/8.121988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 938) και ενοποιήθηκαν στους κλάδους/ειδικότητες της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, όσων κατέχουν πτυχία Τμημάτων νέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που προέρχονται από προηγούμενα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), εφόσον διατηρείται η αρχική ονομασία του Τμήματος του Α.Τ.Ε.Ι. και ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), αυτούσια ή παρεμφερής για την εκάστοτε ειδικότητα, ενόψει των μεταβολών που έχουν επέλθει στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ν. 4521/2018, 4559/2018 (Α’ 142), 4589/2019 (Α’ 13) και 4610/2019 (Α’ 70).

Αρθρο 2

Παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέχρι την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31η Μαρτίου 2023.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 6α άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

Η διάταξη παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζει στις περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων  ειδική προθεσμία για τον καθορισμό: α) του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)  β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, δ) της  κατάταξης  της σχολής ή του τμήματος στα Επιστημονικά πεδία ή τομείς και  ε) του αριθμού  εισακτέων.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για τα στελέχη εκπαίδευσης – Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021

Η διάταξη παρέχει τη δυνατότητα σε δόκιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, υπό προϋποθέσεις – ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Επίσης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 σε  συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’136), τα οποία ήδη έχουν προκύψει ή αναμένεται να προκύψουν σε περιπτώσεις που ο Πρόεδρος του λόγω Συμβουλίου, Διευθυντής Εκπαίδευσης, ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή  ελλείπει, με συνέπεια να πρέπει να ορισθεί Πρόεδρος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του και συνεχεία να ορισθεί αναπληρωτής του Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προσόντα και τη  διαδικασία που ορίζεται εξαντλητικά στη διάταξη. Επίσης, ρυθμίζεται και η περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου.

Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Τροπολογία για δόκιμους εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ/ΕΒΠ: Μπορούν να είναι υποψήφιοι Διευθυντές-Αξιολόγηση και μονιμοποίηση μετά

Πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων ΙΕΠ: ΦΕΚ-Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή 

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Π.Χ. σε

    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ Κ.ΒΟΥΓΙΑ. ΜΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΔΙΕΤΙΑ. ΔΟΚΙΜΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΔΟΚΙΜΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ. ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ. Πηγή: http://www.especial.gr

  2. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ Κ.ΒΟΥΓΙΑ.
    ΜΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΔΙΕΤΙΑ. ΔΟΚΙΜΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΔΟΚΙΜΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ. ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ.

Γράψτε μία απάντηση