Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία για στελέχωση ΣΔΕ-Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών-Συμβάσεις καθαριότητας Πανεπιστημίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία για στελέχωση ΣΔΕ-Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων-Συμβάσεις καθαριότητας των χώρων Πανεπιστημίων – Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Τροπολογία για στελέχωση ΣΔΕ-Προσωπικό Πρότυπων/Πειραματικών-Καθαριότητα Πανεπιστημίων

Τροπολογία του ΥΠΑΙΘΑ, (Νόμος 5046/29-07-2023) για τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, για το διδακτικό Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και για  παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για καθαριότητα των χώρων Πανεπιστημίων, κατατέθηκε στο υπό ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (A΄ 125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α΄ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

UPDATE

Δείτε το Νόμο 5046/29-07-2023

Δείτε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην Τροπολογία

Α. Στελέχωση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στελέχωσης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024 με την πρόβλεψη η στελέχωση των σχολείων αυτών να πραγματοποιηθεί με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί η εξειδίκευση προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» για νέα Επιχειρησιακή Περίοδο 2021-2027 και οι διαδικασίες ένταξης νέας συγχρηματοδούμενης πράξης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επαρκής χρόνος για υλοποίηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται υπό στοιχεία Κ1/104754/1Ο8.2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.)» (Β 3394). Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η παράλειψη του πρώτου σταδίου της διαδικασίας, δηλαδή της ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών, προκειμένου να καταστεί δυνατή αφενός η έγκαιρη στελέχωση και αφετέρου η εύρυθμη λειτουργία των Σ.Δ.Ε. κατά σχολικό 2023-2024.

Η διάταξη

Άρθρο 7

Στελέχωση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους, διενεργείται για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, σύμφωνα τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Β. Ρυθμίσεις για διδακτικό Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα στελέχωσης των Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό 2023-2024 και, ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αρχική ή κατά παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία αυτά, η οποία λήγει 3Ιη.8.2Ο23, παρατείνεται έως την 31η.8.2024. Παράλληλα, για όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν παράταση της θητείας τους προβλέπεται ότι επιστρέφουν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο Θεσμός των Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) επιδιώκεται να ενισχυθεί, κρίνεται αναγκαία η παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν Π.Σ. ΠΕΙ.Σ. κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2022-2023, κατά ένα (1) έτος, δηλαδή μέχρι τις 31.8.2024.

Η διάταξη

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για διδακτικό Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η αρχική κατά παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) κατά σχολικό 2022-2023, οποία λήγει 31η82023, παρατείνεται έως 31η.8.2024. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαψίου, οι οποίοι επιθυμούν παράταση θητείας τους, επιστρέψουν σχολείο οριστικής τοποθέτηοής τους διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου περιοχής μετάθεσης, οποία ανήκουν οργανικά.

Γ. Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για καθαριότητα των χώρων πανεπιστημίων

Η ρύθμιση αφορά στην παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την  καθαριότητα των χώρων συγκεκριμένων πανεπιστημίων και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέχρι σήμερα και επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, η διάταξη κρίνεται αναγκαία διότι ρυθμίζει τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την 31η.10.2023.

Η διάταξη

Άρθρο 9

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για καθαριότητα των χώρων πανεπιστημίων

Ατομικές συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δύνανται να παρατείνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου Πανεπιστημίου, από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 31η.10.2023. Σε κάθε περίπτωση, η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου απαγορεύεται.

Δείτε επίσης

Νέος Πρόεδρος ΙΕΠ για πολλαπλό βιβλίο-αξιολόγηση-ειδική αγωγή-επιμόρφωση-bullying-Καλλιτεχν. Εκ/ση 

Συνάντηση Συλλόγων εκπαιδευτικών με πολιτική ηγεσία Υπ. Παιδείας: Τι ειπώθηκε για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση