“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία Οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ενταξης: Κατατέθηκε στη Βουλή-Διάταξη και Αιτιολογική Εκθεση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία Οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ενταξης: Κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα Τετάρτη 13/11/2019 – Η Διάταξη και η Αιτιολογική Εκθεση.

Τροπολογία Οργανικών θέσεων

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή η Τροπολογία που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του αριθμού των εκπαιδευτικών και ανά ειδικότητα, που διδάσκουν στα Τμήματα Ενταξης.

Υπενθυμίζουμε πως ενώ στον νόμο 3699/2008 υπήρχε πρόβλεψη ελάχιστου αριθμού μαθητών για να λειτουργήσει Τμήμα Ενταξης, δεν υπήρχε μέγιστος αριθμός για να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτικός.

Επίσης για πρώτη φορά θεσμοθετούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ενταξης, όπως και το ποιες ειδικότητες και με ποιες προϋποθέσεις τοποθετούνται εκεί.

Τέλος η ρύθμιση αυτή δημιουργεί νέες οργανικές θέσεις οι οποίες θα διατεθούν προς κάλυψη στους επικείμενους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην ΕΑΕ.

Δείτε την Διάταξη αναλυτικά, με την Αιτιολογική της Εκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπου καθορίζεται η δυνατότητα υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) και καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.,οι οποίοι τοποθετούνται στα ΤΕ, με κριτήριο τον αριθμό των μαθητών εκάστης σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα για τα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται ο τρόπος  υπολογισμού του αριθμού των θέσεων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο υπολογισμός του αριθμού των θέσεων για τον κλάδο ΠΕ04 γίνεται σε επίπεδο διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 22% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Τροπολογία Οργανικών θέσεων

ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως η περίπτ. αυτή τροποποιήθηκε με την  παρ. 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δημοτικά σχολεία.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, τοποθετείται ένας (1) εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τοποθετούνται δύο (2) εκπαιδευτικοί.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε..

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι(300) μαθητές, τοποθετείται ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τοποθετούνται ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση,σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων.

Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.

2 Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ.1, διατίθενται κατ αρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019 οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως η περίπτ. αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), το οποίο  έχει ως εξής:

«Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ή και από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων εφόσον πρόκειται για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής.»

 Δείτε επίσης

Οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ενταξης: Ανάλυση της Τροπολογίας
Αποχώρηση ΟΛΜΕ από συνάντηση με πολιτική ηγεσία ΥΠΑΙΘ: Απουσίαζαν Υπουργός και Υφυπουργός
Ανάλυση Εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας: Του Αιρετού Ν. Κορδή
Εγκύκλιοι Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας: Για το 2019-20

_______________________

Δείτε ακόμη

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Τι συζητήθηκε
Ενημέρωση ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ – Χρονοδιαγράμματα
Κατανομή ΠΕ25 και ΕΒΠ στις ΠΔΕ
Ανακοινοποίηση προσλήψεων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 Γενικής Β/θμιας
Προσλήψεις Δευτεροβάθμιας 2019-20: Πίνακας-Λάθη στο Β. Αιγαίο-Του Ν. Κορδή
Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας: Ονόματα
 Υφυπουργός Παιδείας στη Βουλή: Εντός των ημερών κατανομή Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ
Πόσες είναι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης: Αριθμοί μαθητών | Πίνακες

  ____________________

Προσλήψεις αναπληρωτών τριετίας στην Ειδική Αγωγή: Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ

  ____________________

Πριν φύγετε

 Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Οδηγίες για Εφημερίες: Εγκύκλιος Υφυπουργού Παιδείας για αυστηρή τήρηση και ορθή εφαρμογή
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

3 Σχόλια

  1. Ειδικη Αγωγη σε

    Απο την τροπολογια τι προκυπτει για τις φετινες μεταθεσεις; Δεν θα γινουν μεταθεσεις σε αυτα τα κενα, θα ειναι μονο για διορισμους?

  2. Βασίλης σε

    Αν διαβάσετε με προσοχή, θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Θα καλυφθούν τα κενά με μεταθέσεις μονίμων και για τους αναπληρωτές υπάρχει και η Χάλκη. Μια ζωή στη φαπα

Γράψτε μία απάντηση