Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογίες για αναπληρωτές στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ-Συμβάσεις-προσκόμιση δικαιολογητικών-αναζήτηση αποδοχών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογίες για αναπληρωτές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας-Συμβάσεις-προσκόμιση δικαιολογητικών-αναζήτηση αποδοχών-Συνολικά κατατέθηκαν 3 Τροπολογίες με θέματα ΙΕΠ-ΑΕΙ κ.α.

Τροπολογίες για αναπληρωτές

Τροπολογίες (3) κατατέθηκαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

Οι Τροπολογίες αφορούν και σε θέματα αναπληρωτών όπως:
  • Η σύναψη συμβάσεων εργασίας και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ψηφιακής εφαρμογής.
  • Η κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά με τον χρόνο υπηρεσίας.
  • Η μη αναζήτηση αποδοχών που έχουν καταβληθεί.
Τροπολογία 1005/70 23.7.2021
Άρθρο 1
Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

1. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των φυσικών προσώπων που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), δύνανται να συνάπτονται είτε εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων είτε ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου φέρουν την εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης και παροχής εργασίας λογίζεται η ημερομηνία πραγματικής ανάληψης υπηρεσίας του φυσικού προσώπου που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., η οποία δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Προϊστάμενο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τον αρμόδιο Διευθυντή ή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτή.

Τα φυσικά πρόσωπα, με την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Ε.Ψ.Π., επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2
Εφαρμογή του Μέρους Δ¹ του παρόντος στα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977
Άρθρο 3
Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά με τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων

εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Άρθρο 4
Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012
Άρθρο 5
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών – Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ. 50/1996

Στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), περί των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, μετά από τις λέξεις «Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού» διαγράφεται η φράση «μετά την έναρξη του σχολικού έτους» και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων και μετατασσόμενων εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού.».

Άρθρο 6 Τίτλος πληρωμής επιμισθίου εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016
Άρθρο 7 Διασφάλιση αποδοχών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί διασφάλισης αποδοχών, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου, κατά την 31η.12.2015 έχουν καταταγεί μισθολογικά σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την ίδια ημέρα διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου.

Κατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο θεωρούνται νόμιμες και αποδοχές που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Ειδικώς, κατατάξεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσελήφθησαν από 1ης.9.2015 έως και 31.12.2015, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α’226) θεωρούνται νόμιμες μέχρι και τις 30.6.2016 και αποδοχές που τους έχουν καταβληθεί με βάση τις κατατάξεις αυτές μέχρι και τις 30.6.2016 δεν αναζητούνται.».

Δείτε την Τροπολογία 1005/70 23.7.2021 με τις διατάξεις για τους αναπληρωτές υπ. αριθμ. 1005/70 23.7.2021

 

__________________

Τροπολογία  υπ. αριθμ. 1006/71 23.7.2021

Άρθρο 1

Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006

Άρθρο 2

Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

Άρθρο 3
Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στον ν. 3966/2011 (ΑΊ18) προστίθεται άρθρο 11Α περί συστήματος απόδοσης των Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εξής:

«Άρθρο 11Α Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης της απόδοσης για τους Συμβούλους του Ι.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ορίζονται το όργανο, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και το ύψος της τυχόν επιπλέον ανταμοιβής των Συμβούλων σε περίπτωση επίτευξης στόχων, αναλόγως με τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης  έκαστου Συμβούλου στην επίτευξη κάθε στόχου, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της ανταμοιβής αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Για τη χορήγηση της επιπλέον ανταμοιβής της παρ. 1 βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το Παλλημνιακό Ταμείο – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019

Άρθρο 6

Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων

Άρθρο 7

Μεταφορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου

Άρθρο 8

Ρύθμιση απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018

Δείτε την Τροπολογία 1006/71 23.7.2021

__________________

Τροπολογία υπ. αριθμ.  1007/72 23.7.2021
Δείτε την Τροπολογία με διατάξεις για Πανεπιστήμια και φοιτητές

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό κλάδων ΠΕ01, 02, 03, 04.01, 04.02, 04.04, 04.05, 05, 06, 08, 33, 60, 70, 78 και ΠΕ79.01
Το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα-Συνέχιση της κόντρας Φίλη-Κεραμέως στη σημερινή 2η Ανάγνωση

Δείτε ακόμη

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μη μισθολογική εξέλιξη και παρακράτηση μισθού για τους αρνητές
Διδακτική η προϋπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ-ΚΕΠΕΑ-ΚΕΑ-ΚΠΕ: Διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ
Πέτσας για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εκπαιδευτικών: Οποιοσδήποτε σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία έθεσε το ζήτημα αυτό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση