Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση Απόφασης εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση Απόφασης εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τροποποίηση Απόφασης εξετάσεων ΚΠΠ

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 126251/Α5ΦΕΚ B 4096 – 23.09.2020– Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως, η υπό στοιχεία 48456/Α5/24-4-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2285) τροποποιείται ως εξής:

Αναλυτικά
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48456/Α5/ 24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής» (Β’ 2285).
1) Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«δ) Πραγματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων επάρκειας των υποδομών από τεχνικό κλιμάκιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συλλέγονται κατά την υποβολή της αίτησης της εκάστοτε δομής και καταρτίζεται κατάλογος υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε».

2) Η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«στ) Οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή δοκι- μών διεξαγωγής με την εποπτεία τεχνικού κλιμακίου του Ι.Τ.Υ.Ε.».

3) Η παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«5. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία των Κ.Η.Ε. είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Κ.Η.Ε., τουλάχιστον μια αρχική και ακολούθως σε περιπτώσεις αλλαγών σε διαδικασίες ή τεχνολογικών αλλαγών. Σε ό,τι αφορά στις τεχνολογικές αλλαγές λόγω αναβαθμίσεων του λογισμικού εξέτασης και των λοιπών εφαρμογών λογισμικού που θα αξιοποιούν τα Κ.Η.Ε., αυτές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Ι.Τ.Υ.Ε., κατόπιν ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός συντονισμός.».

4) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

«Τα εγχειρίδια εκπονούνται με ευθύνη του Ι.Τ.Υ.Ε. και διατίθενται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων».

5) Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 η λέξη «Γλωσσομάθειας» αντικαθίσταται από τη λέξη «Πληροφορικής».
6) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων εξετάσεων Για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων του Κ.Π.Π., καθώς και την έκδοση αποτελεσμάτων, συγκροτούνται τα παρακάτω συλλογικά όργανα:

1. Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή

2. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

3. Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου».

7) Η περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:

«ζ) Ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.».

8) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16 Αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) 1. Το Ι.Τ.Υ.Ε. αναλαμβάνει την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών υποδομών της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων και τις υπηρεσίες συντονισμού διεξαγωγής.

Ειδικότερα:

α) Αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα υποσυστήματα που εξυπηρετούν ψηφιακά τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων και αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αναγκαίες προσαρμογές για την ένταξη νέων αντικειμένων ή για την βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών.

β) Οργανώνει και παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες τεχνολογικής στήριξης και συντονισμού προς τους ωφελούμενους και τα Κ.Η.Ε. για την διεξαγωγή με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των προβλεπόμενων δράσεων στον Οδηγό Διαδικασιών Διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

γ) Λειτουργεί και συντηρεί το σύστημα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των δοκιμασιών για την πλήρωση των δεξαμενών, διατηρώντας την στάθμη τους στο επίπεδο που προσδιορίζει η Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή.

δ) Παράγει τα όργανα μέτρησης και μεριμνά για την έγκαιρη διάθεσή τους στα Κ.Η.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό διεξαγωγής των εξετάσεων που καθορίζει η Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.

ε) Αναλαμβάνει την εφαρμογή των δοκιμών διεξαγωγής των εξετάσεων, την ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού των Κ.Η.Ε., την εκπόνηση των εγχειριδίων χρήσης των εφαρμογών λογισμικού, προκειμένου αυτά να διατεθούν με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

στ) Πραγματοποιεί τον έλεγχο των προϋποθέσεων επάρκειας των υποδομών με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συλλέγονται κατά την υποβολή της αίτησης της εκάστοτε δομής και καταρτίζεται κατάλογος υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 της παρούσας.

2. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εργασιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των περ. α΄, γ΄ και δ’ της προηγούμενης παραγράφου, στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στο Ι.Τ.Υ.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ, που συμμετέχει στις εξετάσεις του Κ.Π.Π.

  • ως υποψήφιος,
  • ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Π.,
  • ή/και συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Εξετάσεων του Κ.Π.Π.,
  • ή/και είναι συγγραφέας βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα,
  • ή/και (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα Εξετάσεων Κ.Π.Π.

Το Ι.Τ.Υ.Ε., πριν την ανάθεση των εργασιών, λαμβάνει σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις για τη μη ύπαρξη των κωλυμάτων του προηγούμενου εδαφίου και ενημερώνει άπαξ κατ΄ έτος και πάντως ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη πρώτη διεξαγωγή των εξετάσεων του αντίστοιχου έτους, τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα κωλύματα του πρώτου εδαφίου πρέπει να μην υφίστανται και κατά τον χρόνο υλοποίησης των εργασιών.».

9) Η περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:

«ε) Η διεξαγωγή ενεργειών προετοιμασίας για κάθε εξέταση, όπως η παραλαβή ψηφιακών αρχείων και η εγκατάσταση, καθώς και μεταφόρτωση ψηφιακών αρχείων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που απευθύνει τεχνικό κλιμάκιο του Ι.Τ.Υ.Ε.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ B 4096 – 23.09.2020

Δείτε σχετικά

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία

Δείτε επίσης

Αναβάθμιση αντικειμένου Πληροφορικής: Aναλυτικές προτάσεις 500 εκπαιδευτικών
Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες | Οδηγίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση