Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση Απόφασης για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Ειδικών Κατηγοριών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση Απόφασης για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Ειδικών Κατηγοριών αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 15 σημεία.

Τροποποίηση Απόφασης για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Ειδικών Κατηγοριών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ. αρίθμ. Φ.153/107360/Α5 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιούνται 15 σημεία της Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) Απόφασης με θέμα:

«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997»

Τα 15 σημεία που τροποποιήθηκαν

1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων», αντικαθίσταται με «Διεύθυνση Παιδείας, Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων».

2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται με «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».

3. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Σχολικοί Σύμβουλοι», αντικαθίσταται με «Συντονιστές Εκ- παιδευτικού Έργου».

4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρονται οι όροι «Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΤΕΙ), «ΤΕΙ», «ΕΠ ΤΕΙ», «ή του Συμβουλίου της Σχολής ΤΕΙ», αυτοί απαλείφονται.

Τροποποίηση Απόφασης για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Ειδικών Κατηγοριών

5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ», αυτή αντικαθίσταται από τη φράση «Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».

6. Στην περίπτ. V της παρ. 3 του άρθρου 1 η φράση «στα ΤΕΙ» αντικαθίσταται με «στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, στα οποία έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ».

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 («ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ») του άρθρου 1 καταργείται.

8. Η περίπτ. v της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τόσων τάξεων,

όσων απαιτείται, προκειμένου να εκδοθεί ο ξένος τίτλος απόλυσης από το ξένο λύκειο, όπως και το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης.».

9. Στο προτελευταίο εδάφιο της περιπτ. Ι της παρ. Α. του άρθρου 3 μετά τον όρο «ΚΕΔΔΥ» προστίθεται η φρά- ση «ή ΚΕΣΥ».

10. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτ. Ι της παρ. Α του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Κάθε υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του δελτίο όσες σχολές και τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμεί να εισαχθεί, και με όποια σειρά επιθυμεί, από αυτές που περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία

σύμφωνα με τα ισχύοντα για την ένταξη των Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία και το Μηχανογραφικό Δελτίο του ΓΕΛ του ίδιου έτους»

11. Στην υποπεριπτ. i του εδαφίου ε της περιπτ. 2. της παρ. Ε του άρθρου 3 η φράση «της Ομάδας Προσανατολισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «του Τομέα».

Τροποποίηση Απόφασης για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Ειδικών Κατηγοριών

12. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 η φράση «του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίσταται με «του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

13. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εισακτέοι σε Τ.Ε.Ι. οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας έχουν δικαίωμα εγγραφής σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής τους, εγγράφονται στο Τμήμα Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται οι φοιτητές του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,

σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4559/2018 (Α΄ 142), ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους όπως προβλέπεται στους ανωτέρω νόμους για τους φοι- τητές Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων αυτών.».

14. Στην υποπεριπτ. α ii της περ. 1 της παρ. Β του άρθρου 11 οι λέξεις «ΠΕ 12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ 16» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΠΕ 81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ή ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ 1. Του άρθρου 15η φράση «με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/ σης».

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε ακόμη:

Α και Β Λυκείου: Τροποποίηση Υ.Α. για κλάδους και τρόπο εξέτασης μαθημάτων

Αριθμός εισακτέων 2019-20: Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση