Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση ανάθεσης μαθημάτων ΠΕΠΑΛ-ΕΠΑΛ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση ανάθεσης μαθημάτων ΠΕΠΑΛ-ΕΠΑΛ: Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Π.ΕΠΑ.Λ.-Mαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση ανάθεσης μαθημάτων ΠΕΠΑΛ-ΕΠΑΛ

Με δυο Αποφάσεις της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή τροποποιούνται δυο Υπουργικές Αποφάσεις περί αναθέσεων μαθημάτων:

Α). Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών Μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Π.ΕΠΑ.Λ.

Β). Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το ΦΕΚ Β 418/30-1-2023

Αναλυτικά οι Αποφάσεις

Α). Απόφαση Φ9/8772/Δ4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/ 21-09-2022 (Β’ 4983) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών Μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Π.ΕΠΑ.Λ.

Α. Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε α’ ανάθεση τα μαθήματα με τίτλους «Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» και

«Περιβάλλον Ναυτιλιακής Εργασίας» προστίθεται ο κλάδος-ειδικότητα ΠΕ90. Επίσης, στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε α’ ανάθεση το μάθημα με τίτλο «Αξιοπλοΐα» προστίθεται ο κλάδος-ειδικότητα ΠΕ82. Τέλος, στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε α’ ανάθεση το ειδικό μάθημα επιλογής με τίτλο «Αντοχή Υλικών – Εφαρμογές» προστίθενται οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ81 και ΠΕ85.

Β. Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε β’ ανάθεση τα μαθήματα με τίτλους «Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία» και «Ναυτική Μηχανολογία-Εφαρμογές» προστίθενται οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΤΕ02.02, αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων και των Ειδικών Μαθημάτων Επιλογής του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Β’ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝ
Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία ΠΕ90 ΠΕ03 ΠΕ04.01
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι ΠΕ83 ΠΕ82
Αξιοπλοΐα ΠΕ90 ΠΕ821
Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές ΠΕ822 ΠΕ90 ΤΕ02.023
Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΠΕ824 ΠΕ90 ΤΕ02.025
Περιβάλλον Ναυτιλιακής Εργασίας ΠΕ78 ΠΕ90 ΠΕ826
Αγγλικά ΠΕ06
Ειδικό Μάθημα Επιλογής

Οι μαθητές/τριες επιλέγουν ένα (1) από τα ακόλουθα δύο (2) Ειδικά Μαθήματα Επιλογής:

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝ
Ναυτική Τέχνη – Έκτακτες Ανάγκες ΠΕ90 ΠΕ827
Αντοχή Υλικών – Εφαρμογές ΠΕ82 ΠΕ818 ΠΕ85
  1. Να έχουν ισότιμη προτεραιότητα στη διδασκαλία οι ειδικότητες των Ναυπηγών (πρώην 12.07) και των Μηχανικών Ε.Ν. (πρώην 31) έναντι των υπόλοιπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  2. Να έχουν ισότιμη προτεραιότητα στη διδασκαλία οι ειδικότητες των Ναυπηγών (πρώην 07) και των Μηχανικών Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπόλοιπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  3. Να έχει προτεραιότητα στα εργαστήρια η ειδικότητα Μηχανολόγοι (πρώην ΤΕ01.02) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΤΕ02.
  4. Να έχουν ισότιμη προτεραιότητα στη διδασκαλία οι ειδικότητες: Μηχανολόγοι (πρώην 12.04), Ναυπηγοί (πρώην 07), Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ (πρώην 17.02), Μηχανολόγοι ΤΕΙ – Ναυπηγικής ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ (πρώην 17.06) και Μηχανικοί Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπόλοιπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  5. Να έχει προτεραιότητα στα εργαστήρια η ειδικότητα Μηχανολόγοι (πρώην ΤΕ01.02) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΤΕ02.
  6. Να έχει προτεραιότητα στη διδασκαλία η ειδικότητα Μηχανικοί Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  7. Να έχει προτεραιότητα στη διδασκαλία η ειδικότητα Μηχανικοί Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  8. Κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/ 21-09-2022 (Β’ 4983) υπουργική απόφαση.

Β). Απόφαση Φ22/8778/Δ4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/ 10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν με A’ ανάθεση τo μάθημα Προσανατολισμού

«Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., προστίθεται ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ90-Ναυτικών Μαθημάτων, χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις του μαθήματος αυτού, όπως αυτές ορίζονταν στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Μαθήματα Προσανατολισμού Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.
Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ. με την
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. Β.
Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον
Επαγγελματικό προσανατολισμό. Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών. Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης
στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής
διάρκειας 660 ωρών. ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου
σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π. Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο
ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Η. Εκπαιδευτικοί που
έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε επίσης

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Β’ τάξης Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγ/κών μαθημάτων | Οδηγίες 

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 

ΦΕΚ: Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ 

Δείτε επίσης

Τηλεργασία στο δημόσιο-Εγκύκλιος: Για χρόνο και τόπο παροχής, δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση