Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ
Απόφαση υπ. αριθμ. K5/15605  – ΦΕΚ B 550 – 12.02.2021
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α και έως τη λήξη του».

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020Β εντάσσονται αναλογικά στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2021Α, όπως αυτό καταρτίζεται από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου, δεν θα διεξαχθούν τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2020Β. Οι καταρτιζόμενοι θα ανανεώσουν την εγγραφή τους στο επόμενο εξάμηνο και οι τελικές εξετάσεις θα υλοποιηθούν όταν η κατάρτιση του μαθήματος θεωρηθεί πλήρης, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«7. Από την 22α Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή, όπως τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών».

4. Στο τέλος του άρθρου 9 ύστερα από την παρ. 7 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:

«8. Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με μεθόδους εξ αποστάσε-ως εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής τους θα εξειδικευτεί κατά περίπτωση με την έναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στα Ι.Ε.Κ.».

«9. Για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κασσάνδρας και Αυλώνα, τα οποία λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης και στα οποία υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα που δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων για το μέρος της κατάρτισης η οποία δεν υλοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020Β».

«10. Για το 2ο Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού και λόγω ειδικών συνθηκών στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι, η κατάρτιση του χειμερινού εξαμήνου 2020Β η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο 2021Α, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τις ειδικότητες, τα μαθήματα και τις αναθέσεις αυτών στους εκπαιδευτές του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης».

5. Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 18 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συμπληρώνεται ως εξής:

«Για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων».

6. Στο τέλος του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«7. Η επιλογή των εκπαιδευτών και οι αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία θα μεταφερθούν στο επόμενο εξάμηνο 2021Α των παραπάνω περιπτώσεων 2, 5 και 6, θα γίνει στους εκπαιδευτές του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είχαν ανατεθεί κατά το προηγούμενο εξάμηνο ή σε νέους εκπαιδευτές και θα αφορούν αποκλειστικά στα μαθήματα του εξαμήνου 2020Β».

7. Στο τέλος του Κεφαλαίου Τρίτου της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

«Άρθρο 24 – Λοιπά θέματα

Λοιπά θέματα κατάρτισης και φοίτησης τόσο για τα Ι.Ε.Κ. όσο και για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης δύνανται να εξειδικεύονται κατά περίπτωση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 550 – 12.02.2021Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΙΕΚ

Δείτε επίσης

Δημόσιο-νέα μέτρα: Πλάνο εργασιών-νέες βεβαιώσεις κίνησης-άδεια ειδικού σκοπού-ομάδες αυξημένου κινδύνου
ΦΕΚ μέτρων κορονοϊού 11.02 έως 01.03.2021: Aνά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης
Εξειδικεύθηκαν τα μέτρα lockdown για την Αττική: Τι προβλέπεται για τα σχολεία
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19: Νέα Απόφαση σε ΦΕΚ

Δείτε ακόμη

Διευκρινίσεις δικαιολόγησης απουσιών μαθητών που συνοικούν με άτομα με σοβαρό υποκείμενο νόσημα
ΦΕΚ: Τηλεκπαίδευση για μαθητές που συνοικούν με άτομα αυξημένου κινδύνου μετά από κρίση Επιτροπής

Πριν φύγετε

Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Αδειες μονίμων υπαλλήλων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ: Κατάλογος-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών: Ποιοι δικαιούνται-Πως χορηγείται | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση