Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΣΔΕ και ΙΕΚ: ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΣΔΕ και ΙΕΚ: Σε ΦΕΚ οι Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΣΔΕ και ΙΕΚ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ B 1838 – 13.05.2020 οι Αποφάσεις για την τροποποίηση του:

  • Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και του
  • Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Αναλυτικά

1. Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

α) «Κατά το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2020, στα ΣΔΕ θα πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί (μαθήματα) μόνον του δεύτερου έτους σπουδών.

Οι γραμματισμοί του πρώτου έτους σπουδών ολοκληρώνονται στις 10 Μαρτίου 2020. Εξαιρούνται το ΣΔΕ Γουμένισσας, το εκτός έδρας τμήμα Αριδαίας του ΣΔΕ Γιαννιτσών και το εκτός έδρας τμήμα Αγ. Βασιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου, στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί του πρώτου έτους, καθώς δεν έχουν δεύτερο έτος σπουδών».

β) «Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2020 θα γίνουν μόνον οι διδακτικές ώρες των γραμματισμών που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2019-2020».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους σπουδών θα συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο δεύτερο έτος με βάση την περιγραφική αξιολόγηση του Φεβρουαρίου του σχολικού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Γουμένισσας, του εκτός έδρας τμήματος Αριδαίας του ΣΔΕ Γιαννιτσών και του εκτός έδρας τμήματος Αγ. Βασιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου».

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 4 της 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

δ) «το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα αυξάνεται σε τριάντα πέντε (35) ώρες, με την προσθήκη 2 διδακτικών ωρών την ημέρα, για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020»

__________________________

2. Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/ 2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τμήμα της κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020, δύναται να υλοποιηθεί από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το ελάχιστο όριο για τις εβδομάδες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020 ορίζεται σε οκτώ (8) και η λήξη του εξαμήνου την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 18 Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, στα ΙΕΚ θα διεξαχθούν όλα τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός ΙΕΚ, εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζομένων, με αύξηση δύο (2) διδακτικών ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών μέτρων στους χώρους που διεξάγονται, θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα με αντίστοιχη κατανομή ωρών ανά ημέρα και εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ειδικότητας».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η διάρκεια της διδακτικής ώρας όλων των μαθημάτων ορίζεται σε 35 λεπτά για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και από 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020».

5. Το εδάφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 18 της αριθμ. 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συμπληρώνεται ως εξής:

«Για το εαρινό εξάμηνο 2020, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων».

6. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«7. Από την 18η Μαΐου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2020 και από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, στα Ι.Ε.Κ. πέραν της διά ζώσης κατάρτισης προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τυχόν τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών

Δείτε το ΦΕΚ B 1838 – 13.05.2020

Ασφαλής διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση